Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

ARACILI İHRACAT (KDV- ÖTV – Dahilde İşleme – Kaçakçılık)

Yazımızda, aracılı ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara değinilecek ve konuyla ilgili dış ticaret ve KDV-ÖTV mevzuatı ele alınacak, aracı ihracatçının kaçakçılık mevzuatı çerçevesindeki yükümlülükleri irdelenecektir...

detay

İTHALDE ALINAN VERGİLERİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU

Yazımızda gümrükte tahakkuk eden vergilerin vergi dairesinden olan KDV iadesi alacağına mahsuben ödenmesine ilişkin usul ve esaslara değinilecektir...

detay

İHRACATA KONU MALLARIN ZAYİ OLMASI

İhracata konu malların kaza, çalınma, yanma gibi zorlayıcı sebep veya beklenmeyen haller nedeniyle telef veya kaybı söz konusu olabilmektedir...

detay

TRANSİT REFAKAT BELGELERİ – DAMGA VERGİSİ YANSITMASI – KDV

İthale konu olup henüz serbest dolaşıma girmemiş eşyaların bir gümrükten diğer bir gümrüğe nakli esnasında transit refakat belgesinin kullanılması söz konusu olmaktadır...

detay

İHRACATTA REKLAMASYON GİDERLERİ

Satışı yapılan malların; sipariş evsafına uygun olmaması, kusurlu olmaları, zamanında teslim edilmemeleri gibi nedenlerle alıcının kaybının telafi edilmesi adına fiyatta yapılan indirimlere reklamasyon denmektedir...

detay

GERİ GELEN EŞYA

Aşağıda; ihraç edildikten sonra herhangi bir nedenle geri gelen eşya ile ilgili soru ve cevaplara yer verilecektir...

detay

KIRMIZI ET İTHALATI VERİLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kırmızı etler aşağıdaki tarife pozisyonlarında sınıflandırılır. Son dönemlerde fiyatlardaki artışlar nedeniyle kırmızı et ithalatı kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir...

detay

BİNEK OTOMOBİL İTHALAT VE İHRACAT VERİLERİ

“Türkiye, gümrük tarife cetvelinde 8703 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller ve insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan ne kadar ithal ediyor, ne kadar ihraç ediyor?” sorusu zihinleri karıştırabilmekte, bazen dost...

detay

SATIN ALMA KOMİSYONLARI – GÜMRÜK KIYMETİ VE KDV TEVKİFATI

GATT’ın 7. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın EK-1 Yorum Notlarına göre satın alma komisyonu ithalatçının temsilcisine, kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurt dışında verilen temsil hizmeti karşılığında ödediği ücrettir...

detay

KAYIT DIŞILIK VE VERGİ ADALETİNİN ÖNEMİ

Eylül 2015’te Dağlıca saldırısının olduğu ve 16 askerimizin şehit edildiği gün “Hileli Gıda Raporu” yayınlandı. Bu Rapor terör saldırısının etkisiyle gündemi pek meşgul etmedi...

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA İÇTİMA KURALI

Beyan edilen GTİP’in gümrük kontrolünde değiştirildiği durumlarda vergi oranlarının yükseldiği ve eşyanın ithalinde aranan belgelerin değiştiği durumlarla karşılaşılmaktadır...

detay

ROYALTİ ÖDEMELERİ (Gümrük – KDV – Kurumlar Vergisi)

Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır...

detay

TAMİR MAKSATLI HARİÇTE İŞLEMEDE EKSPERTİZ RAPORU ŞART MIDIR?

Türkiye’de tamir imkânı bulunmayan makine veya teçhizatın yurtdışına gönderildiği ve orada tamir işlemine tabi tutulduktan sonra tekrar geri getirildiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Burada hariçte işleme rejiminden yararlanılmakta...

detay

TEST AMAÇLI GEÇİCİ ÇIKIŞLARDA VERGİLENDİRME

Şirketler envanterinde bulunan teçhizatın veya ürettikleri mamullerin belirli standartlara haiz olup olmadığını anlamak için yurtdışından test hizmeti satın alabilmektedirler. Üretilen çelik halatın yeterli dayanıklılığa sahip olup olmadığının, güneş...

detay

İTHALATTA YURT İÇİNDE DÜZENLENMİŞ FATURA KULLANIMI – MÜKERRER KDV

2014/18 sayılı Genelgeye göre ithalatta gümrük idaresine yurtiçinde düzenlenmiş (ör. antrepoda devredilen eşyaya ilişkin fatura, Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılan eşyaya ilişkin fatura) faturalar ibraz edilebilmektedir...

detay

BANKA KOMİSYONLARI VE İTHALATTA KDV MATRAHI

İthale konu eşyanın yurtdışına bedelinin transferi esnasında ödenen banka komisyonları, uygulamada serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde KDV matrahına dahil edilmektedir...

detay

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİ NAKLİYE VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 28/a maddesine göre eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri gümrük...

detay

GEÇİCİ İTHALAT- KİRALAMA BEDELLERİ (Gümrük, KDV, Kurum Tevkifatı)

Geçici ithalat rejimi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Sayı:2009/15481) ve Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi (Karar Sayısı:2004/7905)...

detay

CARİ HESAP BAKİYESİ VE İTHALATTA KKDF

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını...

detay

HİZMET İTHALLERİNDE KDV İKİLEMİ = MALİYE VE GÜMRÜK

Hizmetin tanımına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer verilmiştir. Kanun’un bahse konu maddesi aşağıdaki gibidir...

detay