Yazı Kategorileri - GÜMRÜKLÜ-YORUM

TAMİRAT AMAÇLI İTHALAT

Doktorluk, avukatlık, gümrük müşavirliği, mali müşavirlik, müzisyenlik, taş ve metal işlemeciliği, tamircilik gibi bazı iş dallarında mesleki olgunluğa ulaşmak için yılların geçmesi ve bu süre zarfında birbirinden farklı çok sayıda...

detay

TAMİRAT AMAÇLI İHRACAT

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 135. maddesine ve 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejim Kararının 4. maddesine göre hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...

detay

GÖZETİM FİYATI – MALİYET KAYITLARI – DEVREDEN KDV

İthal edilen ürünün gözetim fiyatının altında olduğu durumlarda gözetim belgesi almak yerine gümrük beyannamesi üzerinde “yurtdışı” hanesine bir rakam girilerek vergi matrahı gözetim fiyatına çıkartılır. Bu uygulama Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün...

detay

ANTREPODA DEVİRLERDE SATICININ YÜKLENDİĞİ NAKLİYE VE ANTREPO FATURASININ DURUMU

İthal edilen eşya için katlanılan navlun giderleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 27/1-e maddesi uyarınca gümrük kıymetine dahil edilmektedir.

detay

İHRACATTA KIYMET ARAŞTIRMASININ NEDENİ

İhraç edilen malın satış bedeli, hasılat yönü ile gelir tablosunu pozitif olarak etkilemekte bu husus mali kara da etki ederek kurumlar vergisi matrahını arttırmaktadır. Bundan dolayıdır ki, önceki yıllardan devir zararı olmayan veya ilgili...

detay

GÜMRÜK ANTREPOSUNUN KDV İSTİSNASINDAN VAZGEÇMESİ – İTHALATTA KDV MATRAHI

Satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV, “191 İndirilecek KDV”, mal satışı nedeniyle tahsil edilen KDV’ler ise “391 Hesaplanan KDV” hesabına kaydedilmektedir. Ay sonlarında 191 no.lu hesap ile 391 no.lu hesap ters kayıt yapılmak...

detay

İHRACATTA GELİRİN ELDE EDİLME ZAMANI

Gümrük Yönetmeliği’nin 417. maddesine göre, ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın...

detay

GÜMRÜKTE DÜŞÜK KIYMETLİ FATURA KULLANIMI VE BİLANÇO (NAKİT) DENGESİ

Gümrük idaresince advalorem sistem esasına göre tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır.

detay

KONSİNYE İHRACAT

Tanım: 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı R.G.de yayımlanmış İhracat Yönetmeliğinin 4/h maddesinde konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya...

detay

KAYIT DIŞI EŞYANIN SAHTE BELGELERLE GERÇEK İHRACI

Ülkemizin önemli meselelerinden birisi ticari hayatın kayıt altına alınamamasıdır. Bu sorunun ülkemiz ekonomisine ciddi etkilerinin olduğu açıktır. Kayıt dışılığın vergi kaybına, vergi kaybının bütçe açığına, bütçe açığının borçlanma...

detay

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN KDV EK TAHAKKUKUNUN DÜŞÜMÜ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48. maddesinde, vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış KDV’leri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı...

detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI, GÜMRÜK KIYMETİ ve KURUM KAZANCI

İthal veya ihraç olunan malın kıymeti (vergi matrahına etki edecek bedeli) bahis konusu olunca maliye ve gümrük idareleri arasında amaçsal çelişkinin su yüzüne çıktığı ifade edilir. Şöyle ki;

detay

GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELERE BAKILMALI?

Gümrük denetim hizmeti satın alıyorsanız; 1) Sadece 2 no’lu KDV beyanlarına bakılması eksik bir incelemedir. Cari hesap ekstreleri incelenmelidir. Çünkü her fatura için 2 no’lu KDV beyanı verilmemiş olabilir...

detay