Yazılar

GÜMRÜK CEZALARINDA İÇTİMA KURALI

Beyan edilen GTİP’in gümrük kontrolünde değiştirildiği durumlarda vergi oranlarının yükseldiği ve eşyanın ithalinde aranan belgelerin değiştiği durumlarla karşılaşılmaktadır...

detay

ROYALTİ ÖDEMELERİ (Gümrük – KDV – Kurumlar Vergisi)

Gümrük idaresince tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır...

detay

TAMİR MAKSATLI HARİÇTE İŞLEMEDE EKSPERTİZ RAPORU ŞART MIDIR?

Türkiye’de tamir imkânı bulunmayan makine veya teçhizatın yurtdışına gönderildiği ve orada tamir işlemine tabi tutulduktan sonra tekrar geri getirildiği durumlar söz konusu olabilmektedir. Burada hariçte işleme rejiminden yararlanılmakta...

detay

TEST AMAÇLI GEÇİCİ ÇIKIŞLARDA VERGİLENDİRME

Şirketler envanterinde bulunan teçhizatın veya ürettikleri mamullerin belirli standartlara haiz olup olmadığını anlamak için yurtdışından test hizmeti satın alabilmektedirler. Üretilen çelik halatın yeterli dayanıklılığa sahip olup olmadığının, güneş...

detay

İTHALATTA YURT İÇİNDE DÜZENLENMİŞ FATURA KULLANIMI – MÜKERRER KDV

2014/18 sayılı Genelgeye göre ithalatta gümrük idaresine yurtiçinde düzenlenmiş (ör. antrepoda devredilen eşyaya ilişkin fatura, Türkiye Gümrük Bölgesine varışından önce yolda satılan eşyaya ilişkin fatura) faturalar ibraz edilebilmektedir...

detay

BANKA KOMİSYONLARI VE İTHALATTA KDV MATRAHI

İthale konu eşyanın yurtdışına bedelinin transferi esnasında ödenen banka komisyonları, uygulamada serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde KDV matrahına dahil edilmektedir...

detay

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİ NAKLİYE VE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 28/a maddesine göre eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri gümrük...

detay

GEÇİCİ İTHALAT- KİRALAMA BEDELLERİ (Gümrük, KDV, Kurum Tevkifatı)

Geçici ithalat rejimi, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Sayı:2009/15481) ve Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi (Karar Sayısı:2004/7905)...

detay

CARİ HESAP BAKİYESİ VE İTHALATTA KKDF

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatların kaynak kullanımını...

detay

HİZMET İTHALLERİNDE KDV İKİLEMİ = MALİYE VE GÜMRÜK

Hizmetin tanımına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer verilmiştir. Kanun’un bahse konu maddesi aşağıdaki gibidir...

detay

TAMİRAT AMAÇLI İTHALAT

Doktorluk, avukatlık, gümrük müşavirliği, mali müşavirlik, müzisyenlik, taş ve metal işlemeciliği, tamircilik gibi bazı iş dallarında mesleki olgunluğa ulaşmak için yılların geçmesi ve bu süre zarfında birbirinden farklı çok sayıda...

detay

TAMİRAT AMAÇLI İHRACAT

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 135. maddesine ve 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejim Kararının 4. maddesine göre hariçte işleme rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...

detay

GÖZETİM FİYATI – MALİYET KAYITLARI – DEVREDEN KDV

İthal edilen ürünün gözetim fiyatının altında olduğu durumlarda gözetim belgesi almak yerine gümrük beyannamesi üzerinde “yurtdışı” hanesine bir rakam girilerek vergi matrahı gözetim fiyatına çıkartılır. Bu uygulama Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün...

detay

ANTREPODA DEVİRLERDE SATICININ YÜKLENDİĞİ NAKLİYE VE ANTREPO FATURASININ DURUMU

İthal edilen eşya için katlanılan navlun giderleri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 27/1-e maddesi uyarınca gümrük kıymetine dahil edilmektedir.

detay

İHRACATTA KIYMET ARAŞTIRMASININ NEDENİ

İhraç edilen malın satış bedeli, hasılat yönü ile gelir tablosunu pozitif olarak etkilemekte bu husus mali kara da etki ederek kurumlar vergisi matrahını arttırmaktadır. Bundan dolayıdır ki, önceki yıllardan devir zararı olmayan veya ilgili...

detay

GÜMRÜK ANTREPOSUNUN KDV İSTİSNASINDAN VAZGEÇMESİ – İTHALATTA KDV MATRAHI

Satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle ödenen KDV, “191 İndirilecek KDV”, mal satışı nedeniyle tahsil edilen KDV’ler ise “391 Hesaplanan KDV” hesabına kaydedilmektedir. Ay sonlarında 191 no.lu hesap ile 391 no.lu hesap ters kayıt yapılmak...

detay

İHRACATTA GELİRİN ELDE EDİLME ZAMANI

Gümrük Yönetmeliği’nin 417. maddesine göre, ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya, buralarda bir ay kalabilir. Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın...

detay

GÜMRÜKTE DÜŞÜK KIYMETLİ FATURA KULLANIMI VE BİLANÇO (NAKİT) DENGESİ

Gümrük idaresince advalorem sistem esasına göre tahsil edilen vergiler 3 farklı zemine ayaklarını basmaktadır.

detay

KONSİNYE İHRACAT

Tanım: 06/06/2006 tarih ve 26190 sayılı R.G.de yayımlanmış İhracat Yönetmeliğinin 4/h maddesinde konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya...

detay

KAYIT DIŞI EŞYANIN SAHTE BELGELERLE GERÇEK İHRACI

Ülkemizin önemli meselelerinden birisi ticari hayatın kayıt altına alınamamasıdır. Bu sorunun ülkemiz ekonomisine ciddi etkilerinin olduğu açıktır. Kayıt dışılığın vergi kaybına, vergi kaybının bütçe açığına, bütçe açığının borçlanma...

detay