Yazılar

KURU YEMİŞTE KDV ORANI

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan...

detay

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU (Gümrük)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun, 18/05/2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

GÜMRÜK CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

Doktrinde zamanaşımı (müruru zaman); bir hakkın kazanılması veya düşmesi için geçmesi gereken süre olarak tanımlanır...

detay

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN TEMEL ESASLARI

Bu yazımızda ilave gümrük vergisinin temel ilkeleri ele alınacaktır.

detay

DAHİLDE İŞLEMEDE FAZLADAN İHRACAT İYİ MİDİR?

Dahilde işleme, ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılacak hammaddenin, vergilerinin teminata bağlanması/geri ödenmek üzere tahsil edilmesi suretiyle geçici olarak ithal edildiği bir rejimdir...

detay

YYS vs OKS

YYS ve/veya OKS kapsamında; Eksik beyan Kısmi teminat Götürü teminat Onaylanmış ihracatçı yetkisi...

detay

ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİNİN TARİHÇESİ

– Birinci Dünya Savaşının ardından uluslararası ticaret ile uğraşan kesimler bir takım kuralların getirilmesi ve işlemlerin standarda kavuşturulması gerektiğini düşünmeye başladılar...

detay

DAHİLDE İŞLEME İZNİNDE AYNİYET TESPİTİ KİMİN GÖREVİ?

Dahilde işleme izni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için dahilde işleme izni kapsamında ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep...

detay

KDV KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜMRÜĞE YANSIMASI

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7104 sayılı Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır...

detay

SERBEST BÖLGELER – GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler KDV’den müstesnadır.Bu hükme göre serbest bölgede faal bir şirkete verilen gümrük müşavirliği hizmetinin KDV’ye tabi olup olmayacağı tartışılması gereken bir konu olarak...

detay

SERBEST BÖLGELER – YÜK TAŞIMA İŞLERİ – KDV

3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır...

detay

DAHİLDE İŞLEME – BİR ÖNERİ

Dahilde işleme izin belgesinin kaldırılma zamanın geldiği anlaşılmaktadır. Belge alma, belge kapatma, belge revizesi, süre uzatımı gibi kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi arttıran prosedürlerden ihracatçılar kurtarılmalıdır. Bunun yerine dahilde işleme...

detay

İHRACAT – AĞIRLIK FARKLARI – SOLAS – BEYANNAMELERDE DÜZELTME

İhracata konu eşyanın ihracatçının fabrikasında yapılan tartımları ile limanlarda yapılan tartımlar arasında farklılıklar söz konusu olabilmektedir...

detay

GÜMRÜKTE KIYMET VE MATRAH FORMÜLÜ

İthal edilen eşyanın ihracatçının fabrikasından çıkışından ithalatçının deposuna girişine kadar geçen süre zarfında muhtelif giderler yapılır. Bunlar genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir...

detay

İTHALAT BEDELLERİNİN 3. KİŞİYE ÖDENMESİ VE KKDF

İthal edilen eşyanın bedellerinin bazen grup içindeki bir başka şirkete bazen de 3. kişiye ödendiği durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda KKDF doğup doğmayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

GÜMRÜKTE UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ

Gümrük vergileri ve cezaları konusunda uzlaşılan tutarın ödenmemesi halinde, uzlaşma iptal olur mu? Tebliğ edilen vergi ve para cezaları mı ödenmek zorundadır? şeklindeki soruların cevapları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

AMBALAJ MALZEMESİ VE PALETLERDE KDV TECİL TERKİN UYGULAMASI

Ambalaj malzemesi ve paletlerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yurtiçinden alınıp alınamayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır...

detay

EN ÇOK NEYİ İHRAÇ EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 157 milyar dolar değerinde eşya ihraç etmiş bulunmaktayız...

detay

EN ÇOK NEYİ İTHAL EDİYORUZ?

Türkiye İstatistik Kurumunun duyurduğu verilere göre 2017 yılında yaklaşık 210 milyar dolar değerinde eşya ithal etmiş bulunmaktayız...

detay

GÜRCİSTAN PLAKALI TAŞITLAR

Çeşitli internet sitelerinde yabancı plakalı araçların satış ilanlarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Gümrük işiyle uğraşan kişiler “Bu taşıtların satılması mümkün müdür? Alırsak herhangi bir müeyyide ile karşılaşır mıyız?” sorularını etrafındaki...

detay