YYS ve ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİĞİ

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Bu yazımızda YYS sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi halinde yapılması gereken işlemler Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır.

Yönetmeliğin 18/A maddesine göre, şirket yönetim kurulu üyelerinin, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerin değişmesi durumunda;

1) Sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Yönetmelik Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

2) Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde yeni kişiler için düzenlenmiş adli sicil belgeleri ve duruma göre Yönetmelik Ek-3’te yer alan örneğe uygun beyan formları ibraz edilir.

3) Bu belgelerin bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar sertifika askıya alınır.

Not 1: Burada dikkatlerden kaçmaması gereken husus, yukarıdaki yükümlülüklerin şirket yönetim kurulu üyelerinin, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerin değişmesi durumunda yapılması gerektiğidir. Sadece yönetim kurulu üyelerinin veya sermaye payı %10'dan fazla olan gerçek kişilerin değişmesi halinde bahse konu bildirimlerin yapılmasının zorunlu olduğu görülmektedir.

Not 2:  Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarda da değişiklik olması halinde aynı prosedürün uygulanması gerekmektedir.