YYS – YENİ TESİS EKLENMESİ

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Bu yazımızda, YYS sahibi kişilerin mevcut tesislerine yenilerini eklemek istemesi halinde yapılması gereken işlemler Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde ele alınmıştır.

Yönetmeliğin 18/A maddesine göre;

1) Sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne yönetmelik Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

2) Yapılacak bildirimde Ek-2’de yer alan soru formunun ilgili bölümleri (tesislerle ilgili kısımlar) doldurulur ve yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan yeni talimat ve sözleşme gibi bilgi ve belgeler soru formuna eklenir.

3) Bu bildirimin ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip on beş iş günü içerisinde bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceği yeter sayı ve yetkinlikte personelden oluşan bir inceleme heyeti oluşturulur.

4) Oluşturulan heyet tarafından, otuz iş günü içerisinde bildirime konu olan tesislerin aşağıdaki koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin yönetmelik Ek-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunun ilgili bölümleri doldurularak Genel Müdürlüğe beş iş günü içerisinde iletilir.

       Yeni tesisten beklenen koşullar

  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.
  • Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.
  • Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirleri almış olmak.
  • Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

5) Genel Müdürlüğe iletilen yerinde inceleme değerlendirme formu Genel Müdürlükçe yirmi iş günü içerisinde incelenir. Yapılan inceleme neticesinde gerekli görülmesi halinde sertifika sahibinden soru formuna ilişkin ek bilgi ve belge ibraz edilmesi istenebilir. Yeni tesisten beklenen koşulların karşılanmadığının tespiti halinde, Genel Müdürlük tarafından ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur ve ilgili bölge müdürlüğünce sertifika askıya alınır.