A.TR EŞLİĞİNDE GELEN KÜMÜLASYON MENŞELİ EŞYADA İGV

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki 2017/4 sayılı Tebliğde; ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren “İhracatçı Beyanı”nın, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı,gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde ihracatçı beyanının aranmayacağı düzenlenmektedir.

"Peki, AB harici ancak PAAMK kapsamında yer alan ülke menşeli (örneğin EFTA ülkesi) eşyanın A.TR eşliğinde AB’den ithalinde sunulması gereken belge nedir?" sorusu bu dönemde sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisidir.  

2017/4 sayılı Tebliğde sayılan 4 belgenin (ihracatçı beyanı, menşe şahadetnamesi, tedarikçi beyanı, uzun dönem tedarikçi beyanı) Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için ibraz edilebileceği dikkatlerden kaçmamalıdır.

Bu durumda, İGV ile yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarına bakmak gerekmektedir. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı hükmedilmektedir.

Buna göre, AB harici ancak PAAMK kapsamında yer alan ülke menşeli olup A.TR eşliğinde gelen eşyanın tercihli menşeinin tevsik edilmesi gerekir. Bu belgenin ne olduğu, 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 69. maddesinde hüküm altına alınmış görünmektedir.

Söz konusu hüküm aşağıdaki şekildedir.

Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanır.”