Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
07.12.2020

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 33. maddesine göre, yurtdışından boş getirilen ama dolu olarak ihraç edilecek ambalajlara tam muafiyet kapsamında geçici ithalat izni verilmektedir.

Boş olarak geçici ithal edilmek istenilen ambalajlar için, beyannamenin/sözlü beyan formunun 44 no.lu hanesinin doldurulması; beyanın yazılı olarak yapılması halinde ise ayrıca Tek Pencere Sisteminde“Ek Bilgi” hanesinde “ambalajların yeniden ihraç sırasında doldurulacağı”nın beyan edilmesi gerekmektedir. (2010/10 sayılı Genelge)

Bahse konu ambalaj maddeleri tekrar boş olarak ihraç edilmek istenirse mezkur Kararın'ın 33/3. maddesi hükmünce vergi ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Söz konusu ambalajlara kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldığı her ay için eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. (2010/10 sayılı Genelge)

Örneğin, boş getirilen plastik kasalar içi meyve suyu kutularıyla dolu olarak ihraç edilirse vergi yok. Ama boş ihraç edilirse aşağıdaki formül çerçevesinde vergi alınacak.

(Kaldığı Ay x %3 x Toplam Vergi)

Toplam Vergi : Geçici ithalat beyannamesi tarihinde eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler toplamıdır.