Cihan KÖKTAŞ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

04.11.2020

Bu yazımızın konusunu YYS sahibi firmanın götürü teminat yetkisinin askıya alınma nedenleri oluşturmaktadır.

Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder. 

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

Geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne başvurularak teminatın güncellenmesi gerekir.

Bölge müdürlüğüne sunulan teminat 2 milyon EURO veya buna eş değerde TL tutarında ise teminat otomatik olarak güncelleneceği için güncelleme başvurusunda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. 

Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yaralanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri bu teminattan karşılanır.   

Askıya Alma İşlemleri:

1- Götürü teminat yetkisi kapsamında verilen teminatın bir yıllık geçerlilik süresinden önceki bir ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne başvuru yapılarak (iki milyon EUR üzeri teminatlar hariç) teminatın güncellenme işlemi tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

2- Firma ticaret unvanının değişmesi halinde, firma unvan değişikliği ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesine rağmen yeni ticaret unvanına göre düzenlenmiş en az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilmemesi halinde, teminat mektubu ibraz edilene kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

3- Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağının süresi içerisinde ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsile ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yukarıda işlem neticesinde oluşan vergi ve cezaların zamanında ödenmemesi halinde bu vergi ve cezalar ödeninceye kadar YYS belgesi askıya alınır.

Vergi ve cezalar ödenip YYS belgesi üzerindeki askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde vergi ve cezaların ödenmesini müteakip iki yıl süreyle Götürü teminat yetkisi askıya alınır.

4- Verilen teminatın herhangi bir nedenden dolayı geçersiz olması halinde yeni bir teminatla değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

5- Herhangi bir nedenden dolayı kısmi teminat yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin kısmi teminat yetkisi üzerindeki askıya alma işlemi sona erene kadar götürü teminat yetkisi de askıya alınır.