Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
08.08.2019

Yazımızın konusunu Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine ilişkin hususlar oluşturmaktadır.

– STA kapsamında satış faturasının 3. bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından düzenlenmesi mümkündür.
 
– Ancak, Güney Kore menşeli veya çıkışlı olup, faturası 3. bir ülkeden düzenlenen (ticaret yapılan ülkesi farklı olan) eşyaya ilişkin menşe beyanlarının Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından yapılması gerekmektedir.
 
– Bahse konu menşe beyanı, eşyaya ilişkin bir teslimat notu (delivery note) veya başka herhangi bir ticari belge (örneğin çeki listesi-packing list) üzerinde yapılabilecektir.
 
– Faturayı tanzim eden 3. ülkedeki şirket tarafından satış faturasında yer verilen menşe beyanları kabul edilmeyecektir.
 
– Güney Kore'deki ihracatçısı tarafından usulüne uygun bir şekilde öngörülen süreler içerisinde sonradan hazırlanıp imzalanan menşe beyanlarının ibraz edilmesi mümkündür ve bu durumlarda ithalatçıya vergi ve ceza tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir.

Türkiye Güney Kore STA Yönetmeliğinin 19/5. maddesine göre bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir. 

– Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescili sırasında STA kapsamında geçerli bir “Menşe Beyanı” ibraz edilmeyerek tercihli tarifeden faydalandığı anlaşılan eşya için eksik tahsil edilen gümrük vergilerinin tahsili ile Gümrük Kanunu’nun 234/1-a maddesi gereğince para cezası uygulanmaktadır.

Burada belirtildiği şekilde beyanname tescili sırasında geçerli olmayan bir “Menşe Beyanı”nın ibrazı suretiyle Güney Kore tercihli tarifeden faydalanıldığı durumlarda yükümlüsünce süresi içinde sonradan düzenlenmiş bir “Menşe Beyanı” ibraz edilse bile söz konusu eşya için Gümrük Kanunu’nun 234/1-a maddesi gereğince para cezası uygulanacaktır.

– Serbest dolaşıma girişte mevcut olmayıp Türkiye Güney Kore STA Yönetmeliğinin 19/5. maddesinde belirlenen süreler içinde sonradan düzenlenmiş bir “Menşe Beyanı” nın ibrazı halinde söz konusu belge kabul edilecektir.

Not 1: Bu yazımız Ticaret Bakanlığı’nın muhtelif birimlerinin değerlendirmelerinden toparlanmıştır. Yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

Not 2: Bu yazımızın neşredildiği tarihten sonra 2019/06 sayılı Genelge yayımlanmış ve uygulamada ciddi değişiklikler olmuştur. Genelgeye göre yorumlarınızı yapmanızı tavsiye ederiz.