Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

İthal edilen eşyanın bedellerinin bazen grup içindeki bir başka şirkete bazen de 3. kişiye ödendiği durumlar olabilmektedir. Bu gibi durumlarda KKDF doğup doğmayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

KKDF Doğan Durumlar

Maliye Bakanlığı’nın verdiği özelgelerin tamamına yakınında ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle söz konusu ithalatlar için KKDF ödenmesi gerektiği düşüncesi hakimdir.

Maliye Bakanlığı’nın özelgelerine göre, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu düşünce ekseninde, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak aşağıdaki özelgeler incelenebilir

– Maliye Bakanlığı’nın 70903105-165.01.03 sayılı özelgesi

– Maliye Bakanlığı’nın B.07.1.GİB.0.06.68-165.03 sayılı 23/10/2009 tarihli özelgesi (Grup içindeki diğer şirketlere yapılan ödemenin kabul edilmeyeceği hk)

– Gelir İdaresi Başkanlığının 70903105-165.01.03[259]-E:22471 sayılı 22/02/2017 tarihli özelgesi

KKDF Doğmayan Durumlar

Maliye Bakanlığı bir başka özelgesinde, belirli şartlar yerine getirildiği takdirde  ithalat bedellerinin 3. kişiye ödendiği durumlarda KKDF doğmayacağını ifade etmiştir.

Buna göre; üretimin ve ithalatın zamanında yapılmasını teminen, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşme ile tespit edilen tedarikçi firmalara ithalatçı tarafından yapılan ithalata konu malların üretiminde kullanılan girdilere veya malların teminine ilişkin ödemelerin; ihracatçının satış faturaları üzerinde transfer yapılacak tedarikçi firmanın unvanı ve transfer tutarını göstermesi ve ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapıldığının bankadan alınacak yazı ile tevsiki kaydıyla ve ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşme gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle, peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi burada, ithal edilen ürünün imalatı için 3. kişiden alınan girdilerin bedellerinin ithalatçı tarafından ödenmesi durumu söz konusudur. İhracatçının sattığı malların üretimi esnasında aldığı girdilerin ithalatçı tarafından ödendiği durumlarda KKDF doğmaması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • İhracatçının satış faturaları üzerinde transfer yapılacak tedarikçi firmanın unvanı ve transfer tutarını göstermesi,
  • Ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılması,
  • İhracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşmenin gümrük idaresine ibraz edilmesi.

Konu hakkında verilmiş bulunan 70903105-165.01.02[30]-100883 sayılı 26/10/2015 tarihli özelge incelenebilir.