Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
15.07.2020

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi ile önce verginin konusu belirlenmiş, Kanun’un bu maddesinde sayılan ve Türkiye’de gerçekleşen mal teslimleri ve hizmet ifaları verginin konusuna dahil edilmiştir.  Daha sonra, Kanun'un ilerleyen maddelerinde verginin konusuna giren mal teslimi veya hizmet ifaları istisna kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede verginin konusuna girmeyen bir mal teslimi veya hizmet ifasının istisna kapsamına alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Örneğin, Yunanistan toprakları içerisinde yapılan mal teslimleri KDV’nin konusuna girmediğinden bu teslimler istisna kapsamına alınmamıştır. Ya da Türkiye’de yerleşik bir firmanın transit ticaret kapsamında İngiltere’den aldığı malları Brezilya’ya satması KDV’den istisna değildir, çünkü bu şekilde yapılan transit ticaret KDV’nin konusuna girmez. Başka bir örnek olarak antrepoda yapılan devirler verilebilir. Antrepoda yapılan eşya devirleri KDV'nin konusuna girer ancak istisna kapsamındadır.

Limanlarda yapılan hizmetler, antrepoculuk hizmeti verginin konusuna girer ama istisna kapsamındadır. Kanun koyucu buralarda verilen hizmetleri bilerek istisna kapsamına almıştır. Çünkü oralarda bulunan malların destinasyonu (hangi ülkeye gideceği) henüz belli değildir. Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili ile destinasyon belli olur. Kanun koyucu liman ve antrepolarda verilen hizmet bedellerini beyannamenin yurtiçi kısmında beyan ettirerek, bahse konu hizmetlerin verilmesi esnasında alınmayan verginin destinasyon belli olduğu anda, yani tescil aşamasında alınmasını öngörmüştür.

İTHALATTA KDV MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun “İthalatta Matrah” başlıklı 21. maddesine göre, ithalatta KDV matrahı;

İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymetine, (gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değerine, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değerine)

1-İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve payların,

2-Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin,

Eklenmesi suretiyle bulunacak büyüklüktür.

Kanun koyucu son fıkrada bulunan “diğer giderler” ve “gibi” ifadeleriyle herhangi bir sınırlama yapmayarak ithal edilen mal için yurtiçinde veya yurtdışında yapılan vergilendirilmemiş tüm giderlerin en sonunda, ithalat anında vergilendirilmesini öngörmüş, iç piyasada üretilen malın maliyeti içerisine giren tüm ödemelerden KDV alınmasında olduğu gibi ithal edilen malın maliyetine giren tüm ödemelerin de vergilendirilmesini amaçlamıştır. Böylelikle ithalat ile iç piyasa arasında eşitliği ve tarafsızlığı sağlamıştır. İthal edilen mal için yapılan tüm giderlerin ithalat anına kadar vergilendirilmeyişinin nedeni, eşyanın ithal edilmeyerek serbest dolaşıma giriş rejimi dışında mahrece iadesinin yapılması, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi gibi işlemlere tabi tutulabilme ihtimalinin bulunmasıdır.

Bu itibarla, anlatılagelen düzenlemeler; KDV matrahının aşağıdaki diyagramda yer aldığı gibi birbiri içine geçmiş daireler şeklinde olduğunu göstermektedir

 

Yukarıdaki diyagram incelendiğinde;

1) Dairelerden en içte olanının serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde beyan edilen CIF bedel  olduğu, bu dairenin aynı zamanda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  21/a maddesine de isabet ettiği,

2) İkinci dairenin CIF bedele 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca yapılan eklemeler (ithal edilen eşya için ödenen vergi, resim, harç, fon) olduğu,

3) Üçüncü dairenin ise ithal edilen eşya için limanlarda, gümrüklü sahalarda, serbest bölgelerde vs. yerlerde beyannamenin tescil tarihine kadar yapılmış henüz vergilendirilmemiş giderler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler olduğu, 

Tüm bu eklemeler yapılarak ulaşılan en dış dairenin ithalatta KDV matrahı olduğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, ithal edilen eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan tüm giderler mal bedeli üzerine yapışarak kartopu misali büyümek suretiyle ithalatta alınan KDV’nin matrahını oluşturmaktadır.

GİDER TÜRLERİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13/b, 17/4-ö, 21. maddeleri, 60 No.lu KDV Sirküleri, B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977 sayılı 03/06/2004 tarihli özelge çerçevesinde gider türlerinin ithalatta KDV matrahı karşısındaki durumu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ardiye

Limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri hizmetlerdir.          

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 17/4-ö maddesine göre gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri KDV'den istisnadır. Kanun’un mezkur maddesinin ardiye hizmeti “konusunu” istisna etmesi nedeniyle, hizmet veren kuruluşlar tarafından düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.     

Hizmet veren kuruluşlar düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamadıkları için bu giderlerden beyannamenin tescil tarihine kadar olanları, vergilendirilmemiş bir gider olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi delaletiyle ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez.

Antrepo

Gümrük antreposu; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihracata konu eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolardır. Eşyanın antrepoya konulması nedeniyle antrepo işleticisi kuruluşa ödenen bedel antrepo gideridir.               

Ardiye gideri için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez.

Terminal Hizmeti

Konteyner ve diğer yüklerin limana giriş ve çıkış ya da saha içinde yer değiştirme işlemi amacıyla vinç ve benzeri yükleme boşaltma ekipmanları ile yükleme indirme hizmeti.      

Ardiye gideri için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez.

Demuraj

Sürastarya adı altında düzenlenen demuraj (demurrage), taşımacılık faaliyetinde malların tahmil ve tahliyesinin geç yapılmasının sonucunda taşıma aracının belirlenen sürenin üzerinde meşgul edilmesi gerekçesiyle taşıyana, taşıtan tarafından yapılan ek ödemedir.             

Maliye Bakanlığı B.07.0.GEL.0.55/5514-399/24977 sayılı 03/06/2004 tarihli özelgesinde demuraj ödemelerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi hükmünce taşımacılık istisnası kapsamında değerlendirileceğini ve bu nedenle ödeme üzerinden KDV hesaplanmaması gerektiğini ifade etmiştir.  

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2009/32 sayılı Genelgesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi çerçevesinde;

– Türkiye limanlarında ortaya çıkan demuraj ödemelerinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihine kadar olan kısmının gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

– Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden sonra ortaya çıkan demuraj ödemeleri gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına dahil edilmemelidir.

Tahmil ve Tahliye

Yükün (genel kargo, dökme yük, sıvı yük, konteyner, araç vb.) gemi ambarı, tankı veya güvertesinden liman sahasına alınması veya gemiye yüklenilmesi için verilen hizmetlerdir.       

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/b maddesi uyarınca deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV’den istisnadır. Söz konusu istisna, “deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler” “konusuna” tanınmış bir istisnadır ve bu istisnadan yararlanacak olan kişiler belirtilen yerlerde mezkûr hizmetleri veren işletmelerdir. Bu istisna dolayısıyla deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında hizmet veren kuruluşlar düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamayacaklardır.

Liman ve hava meydanlarında hizmet veren kuruluşlar düzenledikleri faturalarda KDV hesaplamadıkları için tahmil tahliye giderlerinden beyannamenin tescil tarihine kadar olanları, vergilendirilmemiş bir gider olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi delaletiyle ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez.

Nezaret Hizmeti

Konteyner ve diğer yüklerin gemiden sahaya indirilmesi veya gemiye yüklenmesi esnasında verilen gözetim hizmetidir.

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez.

Yükün Aktarılması (Shifting)

Müşteri, acente veya armatörden herhangi birinin talebi ile konteyner veya diğer yüklerin gemi üzerinden karaya, karadan gemiye yer değiştirmesi hizmetidir.      

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Limbo

Konteyner ve diğer yüklerin gemiden gemiye veya şat, duba veya benzeri yüzer vasıtalara aktarma hizmetidir.  

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Vinç Hizmeti

Limanda kendi imkanları ile konteyner veya diğer yüklerin tahmil tahliyesini yapan üçüncü şahıslara veya doğrudan yüke verilen vinç hizmetidir       

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Kilitleme ve Bağlama (Lashing)

Gemiye yüklenen konteyner ve diğer yüklerin birbirine ve/veya gemiye bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması hizmetidir.         

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Kilit ve Bağ Çözme (Unlashing)

Gemiden tahliye edilecek konteyner ve diğer yüklerin birbirlerine ve/veya gemilere bağlanmalarını sağlayan bağlama ve sabitleme malzemelerinin çıkarılması hizmetidir.       

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Ambar Kapağı Açma/Kapama Hizmeti

Tahmil, tahliye yapılabilmesi için gemi ambar kapaklarının vinç marifetiyle açılması, gerekli hallerde iskele veya rıhtımda istiflenmesi ve kapatılması hizmetidir.

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Gemi İşgaliye

Geminin tahmil, tahliye ve diğer operasyonlar amacıyla iskele, rıhtım veya demirleme sahalarında bağlı kalması esnasındaki barınma işgaliye ücretidir.  

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Gemi Fuzuli İşgaliye Hizmeti

Gemilerin; iskele, rıhtım, demirleme sahaları gibi yerleri hizmet bitiminden sonra veya işletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerinin ücretidir.            

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Gemi Aktarma

Geminin rıhtım veya iskele üzerinde kendi imkanlar ve/veya römorkör, pilot yardımı ile yer değiştirilmesi hizmetidir      

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Gemilerin Atıklarının Alınması

İşletmeye ait rıhtım ve iskelelere yanaşan liman içindeki demirleme sahasına demirleyen gemilerin katı ve/veya sıvı atıklarının alınması hizmetidir.  

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Tekrar Sevk Konteynerler (Transit)

Hizmete başlamadan önce beyan edilmesi koşuluyla, limana denizyoluyla gelip herhangi bir manipülasyona tabi tutulmaksızın tekrar denizyolu ile aynı limandan gidecek olan konteynerlere ait ücretlerdir.       

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Acente Ücreti veya Acente Komisyonu

Gemi veya mürettebatına verilen acentelik hizmeti karşılığında alınan bedellerdir.          

Tahmil tahliye için yapılan açıklamalar bu gider için de geçerlidir.

İthalatçıya fatura edildiği takdirde beyannamenin tescil tarihine kadar olanlar ithalatta KDV matrahına girer. Tescil tarihinden sonrakiler girmez. Navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.   

Konteyner İçi Bağlama/Çözme (Konteyner İçi Lashing/Unlashing) Hizmeti

Konteynerlerin içine konulan yüklerin bağlama/sabitleme malzemesi ile bağlanması (lashing), bağlı yüklerin bağlama sabitleme malzemelerinin çözülmesi (unlashing) hizmetidir.       

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. 

Konteyner Dolum Hizmeti

Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücü yardımı ile saha içinde doldurulması hizmetidir.         

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Boşaltma Hizmeti

Konteynerin yükleme boşaltma ekipmanları ile insan gücü yardımı ile saha içinde boşaltılması hizmetidir.            

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez.Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner İçi Aktarma Hizmeti

Saha içinde yükün bir konteynerin içinden diğer konteynerin içine aktarılması hizmetidir.

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Tam Tespit Hizmeti

İthal veya ihraç edilmek üzere, saha içinde bulunan konteynerin gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine beyana ve gerekli evsafa uygunluğunun denetlenmesi için insan gücü veya yükleme boşaltma ekipmanları kullanılarak komple boşaltımı ve dolumu hizmetidir.             

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Muayene/Numune Alma Hizmeti

Saha içinde bulunan konteynerin, gümrük müdürlüğü birimlerince veya yetkili bir mercinin isteği üzerine kapağının açılması, muayene edilmesi ve yükten numune alınması hizmetidir.       

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Tamir Hizmeti

Hasarlı konteynerin acentenin veya yük sahibinin talimatı ile tamir edilmesi hizmetidir.

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteynere Elektrik Verilmesi

İçinde barındırılan yükün özelliği gereği soğutma tertibatı bulunan özel konteynerler için sahada ardiye süresi içinde elektrik enerjisi verilmesi hizmetidir.

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Temizleme (Yıkama-Kurutma)

Konteynerin içinin temizlenmesi için verilen hizmetleridir.

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konteyner Nakliye Hizmeti

Konteynerin bir yerden bir yere taşınması hizmetidir.    

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Tartı Hizmeti

 Konteyner veya diğer yüklerin kantar marifetiyle tartılması hizmetidir. 

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez. Şayet navlun bedelinin içerisinde nakliyeci tarafından ithalatçıya yansıtılıyorsa bu gider gümrük kıymetine gireceğinden ayrıca KDV matrahına beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

ISPS Hizmeti

Uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik hizmetidir.     

Bu tür hizmet ifaları 60 No.lu KDV Sirkülerine göre KDV istisnasından yararlanamaz. Bu nedenle hizmeti veren kuruluş faturasında KDV hesaplamalıdır. Vergilendirilmiş olacağından ithalatçıya fatura edilse bile gümrük beyannamesi üzerinde KDV matrahına girmez.