Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
20.10.2020


Gümrük Yönetmeliği’nin 38. maddesine göre menşe şahadetnamesi ihracatçı veya menşe ülke tarafından düzenlenmeli.

Özellikle transit ticarete konu mal ithal ediyorsak bu konu önemli. Son dönemlerde ticaret yapılan ülkeden gelen menşe şahadetnameleri kabul edilmiyor.

Menşe şahadetnamesi ya malın yüklendiği ülkede ya da eşyanın üretildiği (menşe kazandığı) ülkede düzenlenmiş olmalı. Faturanın geldiği ülke bu ikisinden farklı bir ülke ise bu ülkede düzenlenen menşe şahadetnamesi kabul edilmiyor.

………………………………………………………………….

Gümrük Yönetmeliği 38. Madde

Menşe şahadetnamesi aranılacak haller

MADDE 38 – (1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.