Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
10.09.2018

Son Güncelleme : 23.07.2020

Bu yazımızda, YYS sahibi kişiler, mevcut tesislerinin fiziki yapısında değişiklik yapması ya da bu nitelikte yeni tesis açması veya kiralaması halinde bu kişilerin yapması gereken işlemler Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği çerçevesinde ele alınmıştır.

Yönetmeliğin 18/A maddesine göre;

1) Sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne yönetmelik Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen 5 iş günü içerisinde bildirimde bulunulması zorunludur.

Yapılacak bildirim aşağıda sayılan hallerde ve belirtilen süreler içerisinde yapılır:

  • a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra faaliyete geçen tesisler ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.
  • b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildirimi, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.

2) Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-24'te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile birlikte bölge müdürlüğüne bildirilir. Soru formu güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalmış olması halinde bu tesislere ilişkin bildirimlerde Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ibrazı istenilmemektedir.

3) Bu bildirimin ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip on beş iş günü içerisinde bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceği yeter sayı ve yetkinlikte personelden oluşan bir inceleme heyeti oluşturulur.

4) Oluşturulan heyet tarafından, otuz iş günü içerisinde bildirime konu olan tesislerin aşağıdaki koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak yerinde inceleme yapılır. Bunun sonucunda Ek-24'te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ilgili bölümleri doldurulur. Yapılan inceleme neticesinde gerekli görülmesi halinde sertifika sahibinden Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunda bildirilen tesislere ilişkin ek bilgi ve belge ibraz edilmesi istenebilir.

       Yeni tesisten beklenen koşullar

  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.
  • Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.
  • Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirleri almış olmak.
  • Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

5) Yapılan inceleme neticesinde tesislerin yukarıda sayılan koşulları karşıladığının tespiti halinde, durum Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sertifika sahibine bildirilir.

İncelenen tesisin sayılan koşulları karşılamadığının tespiti halinde, verilecek ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin sertifika sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine kırk beş iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yirmi iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir.

Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu düzenlenir. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yapılan incelemede koşulların halen karşılanmadığının tespiti halinde sertifika sahibi tarafından giderilmeyen eksiklikler ilgili bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilen eksikliklere ilişkin Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda eksikliklerin giderilmesi için sertifika sahibine ek süre verilir veya yerinde incelemenin gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler başlatılır.