Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
13.10.2021

07.11.2019 tarihinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 231. maddesinin 5. fıkrasına aşağıdaki hüküm eklendi.

“5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”


Bu hükmün eklenmesinin ardından 01.04.2020 tarihinde de Gümrük Yönetmeliği’ne “Yanlış İzahat Verilmesi” başlıklı 580/A maddesi eklendi. 
Bu maddenin 10. fıkrasında aşağıdaki hüküm yer almaktadır.  

“(10) 196 ila 201 inci maddeler ve 588 inci madde çerçevesinde Bakanlık laboratuvarlarınca düzenlenen tahlil raporlarına göre tarife beyanında bulunulduğu, ancak daha sonra yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin belirlendiği durumlarda Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

Bu hükümlere göre; gümrük idaresince yapılan tahlil sonuçlarına göre tarife beyanında bulunulduğu, ancak daha sonra yapılan tahlil sonucunda eşyanın farklı bir tarifede sınıflandırılması gerektiğinin belirlendiği durumlarda idari para cezası ve faiz uygulanmayacaktır.

Sonuç ve Yorumum: Emsal tahlil raporlarına dayanılarak tarife beyan edildiği durumlarda ceza uygulanmamalı

GÜMRÜKTE LABORATUVAR TAHLİLİ – TEMEL KURALLAR