Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
27.03.2020

Bu yazımızda kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminde bulunan temel ilkeler ele alınacaktır.

Eşya Listesi

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi’nin ekinde yer alan listedeki eşyalar tam muafiyet kapsamında, bu listelerde yer almayan eşyalar kısmi muafiyet kapsamında ithal edilebilir. Aynı liste 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda da bulunmaktadır.

Kıymet Tespiti

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınacak kıymeti hangi usullere göre belirleniyor ise kısmi muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınması gereken %3 verginin hesaplanmasında da aynı usuller esas alınmaktadır (2009/9 sayılı Genelge)

Kullanılmış Eşyada Kıymet Tespiti

İlgili Tebliğler ekinde yer alan “kullanılmış” eşyaların kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalinin yapılması halinde kısmi muafiyet vergisi hesaplamasında tebliğlerde belirtilen CIF kıymet üzerinden kıymet hesaplaması yapılması gerekir (Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarihli 40844740 sayılı yazısı)

Not: Yukarıdaki yazının kullanılmış eşyalara ilişkin tebliğlerle çeliştiği düşüncesindeyiz. Zira, ilgili tebliğlerde serbest dolaşıma giriş rejiminden bahsedilmekte ve eşyaların kati ithalata çevrilmesi halinde tebliğ eki listede belirtilen CIF bedellerden kıymet hesaplaması yapılacağına ilişkin hüküm bulunmaktadır. 

Vergi Hesaplaması

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir.(Gümrük Kanunu 133/1. maddesi)

Söz konusu vergiler eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir. (Gümrük Kanunu 133/1. maddesi)

Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz. . (Gümrük Kanunu 133/2. maddesi)

Not: Kimi durumlarda her ay için tahsil edilecek olan %3 oranındaki vergilerin KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği yönünde işlemler yapılmaktadır. Bu durumda şu soruyu sormak gerekecek:Her ay için tahsil edilecek olan %3 oranındaki vergi KDV matrahına dahil edilince bir kez daha mı KDV hesaplanacak? Nesrettin Hoca'nın tavşanın suyunun suyunun suyu vakası. Tüm vergiler zaten KDV matrahına dahil edilerek KDV hesaplanmakta ve tahakkuk eden toplam verginin üzerinden her ay için %3 oranında tahsil edilmektedir. Bu nedenle tekrar bir hesaplamaya gerek bulunmamaktadır.   

Teminat

Tahakkuk eden vergilerden tahsil edilen kısım düşülecek ve kalan kısım için teminat alınacaktır. (15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 42. Madde, Gümrük Yönetmeliği 385/2. madde)

Süre

Eşyanın rejim altında kalma süresi 24 ayı aşmamak koşuluyla gümrük idaresince belirlenir. (Gümrük Yönetmeliği 379. madde)

Kullanım İlkeleri

Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır. (Gümrük Yönetmeliği 381. madde)

Rejim kapsamındaki eşya, giriş ayniyetini korumaya yönelik olağan bakım faaliyetleri dışında başka bir işleme tabi tutulamaz. (Gümrük Yönetmeliği 381. madde)

İzin Verilmeyecek Eşya

Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlandırılmaz (15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 40. Madde)

a) Türkiye'ye ithali yasak olan eşya.

b) Tüketilebilir nitelikteki eşya.

c) Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.

ç) Ülke ekonomisine zarar verebileceği Müsteşarlıkça belirlenecek eşya.

Kati İthalata Çevirme

Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata çevrilmek istenmesi halinde uyulması gereken kurallar için GEÇİCİ İTHALATI KATİ İTHALATA DÖNÜŞTÜRME başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Ambalajlar

Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında boş olarak geçici ithal edilmesine karşılık, dolu olarak yeniden ihraç edilmediği tespit edilen ambalajlar için Kanunun 184 üncü maddesi uyarınca gümrük yükümlülüğü doğar. Bu eşyaya, gümrük yükümlülüğünün doğmasından itibaren kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır. (15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 33/3. Madde)