Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

17.08.2023

SORU

Dahilde işleme kapsamında ithal ettiğimiz atık ve hurdalar çevre katkı payına tabi midir?

CEVAP
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2023 tarihli 83778967 sayılı yazısına göre dahilde işleme kapsamındaki hurda veya atıklardan çevre katkı payı tahsil edilir.

Yazıdaki Gerekçe: Dahilde işleme veya serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ülkeye gelen ürünlerin yurtiçinde aynı işleme faaliyetine tabi tutulduğu, bu işlemin çevreye aynı oranda zarar verdiği, farklı rejimler kapsamında atık veya hurda ithalatının ülkemiz çevre politikaları açısından aynı sonucu doğurduğu ve çevre katkı payının amacı da dikkate alındığında dahilde işleme kapsamında ithal edilen eşya için çevre katkı payı alınmamasını gerektiren bir durum yoktur.