Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Geçtiğimiz günlerde 0,01 TL vergi farkları için gümrük idaresi tarafından ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği müşahede edilmiştir.

Bu noktada “Söz konusu işlemler hukuka uygun mudur? Devletin vergi alacağını takip etmek için katlanacağı maliyet daha yüksek değil midir? Takibat yapma değeri olmayan kamu alacağına ilişkin bir sınırlama var mıdır?” şeklinde sorular akıllara gelmektedir.

Hemen burada, bahse konu ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlenmesinin hukuka uygun olmadığını ifade etmek yerinde olacaktır. Bu ifade aşağıdaki düzenlemelerden hukuki dayanağını almaktadır.

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 195/1-c maddesi

– 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 130. maddesi

– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesi

– 28889/21.01.2014 sayı ve tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 4/2. maddesi

Yukarıda yer alan düzenlemelerden olan ve 28889/21.01.2014 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğinin 4/2. maddesinde, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde belirtilen tutarın altında kalan alacaklar için ek tahakkuk yapılmayacağı ve vergi aslına bağlı olarak ceza kararı da düzenlenmeyeceği hükmedilmektedir.

Tebliğin bahse konu maddesinin atıfta bulunduğu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 106. maddesine göre ise 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları amme idarelerince terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir.

Dolayısıyla; 20 TL altında kalan vergi farkları için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.