Cihan KÖKTAŞ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

10.11.2020

Yazımızın konusunu YYS sahibi firmanın onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında elde ettiği A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme izninin fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması oluşturmaktadır.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ İŞLEM KAPSAMINDA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLEME VE VİZE ETME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

Askıya Alma İşlemleri:

1-  Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karara, İzin şartlarına, A.TR Dolaşım Belgesinin şekli, basımı, dağıtımı, doldurulması ve kullanılması ile ilgili kurallaraaykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

Yukarıdaki ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde tekrar aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu kişiler ikinci bir uyarı yazısı ile uyarılır. İkinci uyarı işleminin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde söz konusu hükümlere aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde A.TR düzenleme ve vize etme izinleri 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.  

2-    Birinci madde kapsamında askıya alma süresinin bitiminden itibaren üç yıl içerisinde aynı hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde A.TR düzenleme ve vize etme izinleri 2 (iki) yıl süreyle askıya alınır.  

EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİNİN ASKIYA ALINMASI

Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlemiş olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

Askıya Alma İşlemleri:

1-  İzin sahibi kişiler tarafından Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile İznin şartlarına, Fatura Beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarının şekli ve kullanılması ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

Yukarıdaki ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde ihlalin tekrar edildiğinin tespit edilmesi halinde söz konusu kişiler ikinci bir uyarı yazısı ile uyarılır. İkinci uyarı işleminin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde söz konusu hükümlere aykırı işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni 6 (altı) ay süreyle askıya alınır.  

2-  Birinci madde kapsamında askıya alma süresinin bitiminden itibaren üç yıl içerisinde aynı hükümlere aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni 2 (iki) yıl süreyle askıya alınır.