Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
Uğur VURAN, Gümrük Müşavir Yardımcısı
20.09.2018

Bu yazımızda ithal edilen eşyanın İGV ve EMY’ye tabi olduğu durumlarda sunulması gereken belgeleri inceleyeceğiz.  

ÖRNEK OLAY:

3926.20.00.00.11 GTİP’te yer alan İzlanda menşeli plastik kullan at eldiven (Vinil) cinsi eşyanın A.TR eşliğinde Almanya’dan geldiğini varsayalım. 

Bu durumda eldivenlerin ithali için gümrük mevzuatı gereğince;

  • Endonezya, Ukrayna, Vietnam ve Hindistan menşeli ürünlerin A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde Ek Mali Yükümlülük,
  • A.B.D Menşeli ürünlerde Ek Mali Yükümlülük,
  • İlave Gümrük Vergisi

Uygulamaları mevcuttur.

İGV

A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyanın tercihli menşeinin tevsiki halinde İGV alınmayacaktır. Tercihli menşeinin tevsiki için 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 69. maddesine göre tedarikçi beyanı sunulması gerekmektedir.

EMY-MUHTELİF ÜLKELER

İthal edilen eldivenlerin Endonezya, Ukrayna, Vietnam ve Hindistan menşeli olmadığını ispat edebilmek ve EMY ödememek için;

  • İhracatçı beyanı,
  • Menşe şahadetnamesi,
  • Tedarikçi beyanı, veya
  • Uzun dönem tedarikçi beyanı

İbraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki belgelerden herhangi birinin ibrazı halinde eşyanın İzlanda menşeli olduğu ispatlanacak ve EMY tahsil edilmeyecektir.

EMY-ABD   

İthal edilen eldivenlerin A.B.D menşeli olmadığının ispatı için Gümrük Yönetmeliği’nin 38. maddesine göre menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

TABLO

Anlatılagelen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde sunulabilecek belgelere ilişkin aşağıdaki tabloya ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak, A.TR eşliğinde Almanya’dan gelen 3926.20.00.00.11 GTİP’te yer alan İzlanda menşeli eldivenin ithalinde tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ve menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde İGV ve EMY ödenmeyecektir. Burada her iki belgenin de aranacağı gözlerden kaçmamalıdır.

Not 1: Yukarıda her iki belgenin de ibraz edilmesi gerektiği yönündeki ifadeye Gümrük Yönetmeliği'nin 205/4. maddesi gerekçe gösterilerek itiraz edilebilecektir. Ancak, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2018 tarihli 32092949 sayılı yazısını bu noktada incelemek yerinde olacaktır.

Not: Güncel mevzuatı kontrol ediniz. Bu yazınının neşredildiği tarihten sonra bir çok değişiklik yapılmıştır.