Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Ambalaj malzemesi ve paletlerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kaydıyla yurtiçinden alınıp alınamayacağı yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Bahse konu durumu üçe ayırarak incelemekte yarar bulunmaktadır.

1) İhracatçı firma doğrudan ambalaj malzemesi veya palet ihraç ediyorsa, bu malları yurt içinden katma değer vergisi tecil-terkin uygulaması kapsamında alabilecektir. Bu durumda tecil terkin sisteminin genel esaslarına göre işlemler yürütülecektir.

2) Tecil terkin uygulaması kapsamında alınan mallara ait ambalaj maddeleri ile paletlerin de tecil terkin kapsamında alımı mümkündür. Zaten ambalaj maddeleri ile paletler gerek gümrük tekniği gerekse de KDV uygulaması açısından asıl eşya ile birlikte değerlendirilir.

3) İşletmede imal edilen ihraca konu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılacak ambalaj maddeleri ile paletlerin tecil terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün bulunmamaktadır.

Not: Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı’nın B.07.1.GİB.4.20.15.01-40-MUK-2010-133-403 sayılı 15/11/2011 özelgesi incelenebilir.