Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
27.12.2019

Kimi durumlarda ithalatçılar, yangın, sel, çalınma, kırılma gibi riskleri bertaraf etmek maksadıyla antrepoda bekleyen eşyaları için sigorta hizmeti satın alabilmektedir.

Yazımızın konusunu antrepoda bekleyen eşyalar için ithalatçılar tarafından satın alınan sigortalama hizmeti için ödenen bedellerin gümrük kıymetine ve KDV matrahına girip girmeyeceği hususu oluşturmaktadır.

1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/1-e maddesinde ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin gümrük kıymetine gireceği hükmedilmektedir. Bu hükme göre, antrepoda bulunan eşyalar için yapılan sigorta giderinin giriş liman veya yerinden sonra yapıldığı ve bu nedenle gümrük kıymetine girmeyeceği düşüncesindeyiz.

2) Söz konusu sigorta hizmeti 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 1. maddesi hükmünce BSMV’nin (banka sigorta muameleleri vergisi) konusuna giren işlemler arasındadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesine göre de BSMV’ye tabi işlemler KDV’den istisnadır. Dolayısıyla, üzerinden BSMV ödenmiş olan giderlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21/c maddesi çerçevesinde KDV matrahına girmeyeceği düşüncesindeyiz.

Nitekim, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2004/10 sayılı genelgesinde de BSMV’ye tabi bir işlemin KDV matrahına dahil edilmeyeceği düşüncesi hakimdir.