Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
28.12.2020

İthal edilen eşya için açılan gümrük beyannamesinde ödeme şekli bedelsiz beyan edildiği halde faturanın 320 satıcılar hesabının altında gönderici firmaya ait cari kartlara işlenmesinin sonuçları neler olabilir?

1) Muhasebe birimi yanlışlıkla kayıt yapmamışsa bedelsiz faturanın 320 satıcılar hesabının altında gönderici firmaya ait cari karta işlenmesi, o eşya için bedel ödeneceği anlamına gelir. Cari hesap ilgili tedarikçi ile olan alacak ve borç dengesinin takip edilmesi için kullanılır.

2) Bedelsiz beyan edilen eşya için bedel ödendiği takdirde konu KKDF mevzuatı yönüyle önem arz eder. Eşya ilgili listede yer alıyorsa KKDF doğması söz konusu olabilecektir. Eşya ilgili listede yer almıyorsa ödeme şekli hatası nedeniyle usulsüzlük cezası ile karşılaşılacaktır.

3) 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği’nin 14/ı maddesine göre dahilde işleme izni alınarak işlem yapılmışsa 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi uyarınca ceza ile karşılaşılması söz konusu olabilecektir.

Bilindiği gibi bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması durumunda dahilde işleme izin belgesi alınmaksızın gümrük idaresinden dahilde işleme izni alınarak rejimden yararlanılabilmektedir.

(Bu konuda 234. maddenin uygulanması gerektiğini iddia edenler de vardır ama bizim düşüncemiz 238. maddenin uygulanması gerektiği yönündedir.)

4) Bedelsiz beyanlar KKDF ödememek için kasten, idareyi aldatma amaçlı yapılıyorsa ve bu durum süreklilik arz ediyorsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2. maddesine muhalefetten suç duyurusunda bulunulabilecektir.