Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
24.01.2021

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 38/2. maddesine göre gümrük beyannamesinin belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş olması, bu beyannamenin belge/izin kapsamında değerlendirilebilmesi için yeterli sayılmaktadır.

Ancak, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılmasında, belge/izin süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespiti aranmaktadır.

Maliye Bakanlığı'nın B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1391 sayılı 18/04/2012 tarihli özelgesine göre de KDV Kanununun Geçici 17 inci maddesi çerçevesinde DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatlarda, gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilmektedir.

Örneğin, belge/izin süresi içinde ihracat beyannamesi tescil edildiği takdirde, Gümrük Yönetmeliği'nin 417. maddesinde bulunan 1 ve 2 aylık süreler kadar zaman kazanılması söz konusu olabilecektir.

Aklınızda bulunsun…