Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
10.04.2019

Bu yazımızda; dahilde işleme rejiminden yararlananların KDV tecil terkin sistemi kapsamında hammadde alımları irdelenecektir.

Kapsam

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. maddesi uyarınca; dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2025  tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Söz konusu yetkiye dayanılarak yayımlanan 16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.

İhracat Süresi

– Normal şartlarda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi hükmünce tecil terkin kapsamında teslim edilen malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi gerekir.

– Ancak dahilde işleme rejimi kapsamında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 17. maddesi hükmünce teslim alınan malların ihraç edilme süresi dahilde işleme rejiminde öngörülen sürelerdir. Bir başka ifadeyle rejim için verilen süre sonuna kadar ihracat yapılmalıdır.

Kimler Alım Yapabilir?

16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda ve KDV Uygulama Genel Tebliği’ne göre dahilde işleme izin belgesi sahibi mükellefler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. maddesi çerçevesinde alım yapabilirler.

Dolayısıyla, dahilde işleme izni sahibi mükelleflerin yararlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Kimler Satış Yapabilir?

DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların KDV mükellefi olmaları yeterli olup, ayrıca imalatçı olmaları şartı aranmaz.

Satış İhtiyaridir

DİİB sahibi mükelleflere belge kapsamındaki hammadde ve yardımcı madde niteliğindeki malların tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir. Bir başka deyişle, satıcıların bu kapsamda teslim yapmama hakları da vardır.  Bu tamamen satıcının KDV'yi tahsil etmek ile iade sürecini kıyaslaması sonucu vereceği karara bağlıdır. Uygulamada, tecil terkin kapsamında mal satımını çoğunlukla tercih edilmemektedir.

Hangi Mallar Alınabilir?

DİİB sahibi mükellefler, ancak belgede yer alan maddeleri bu kapsamda alabilirler.

3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır.

Alınabilecek Miktar

DİİB’de belirtilen miktardan fazla maddenin tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir.

Eşdeğer Eşya

Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür.

Bir başka ifadeyle, eşdeğer eşyadan elde edilen mamul ürün ihraç edildikten sonra eşdeğer eşya yerine yurt içinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 17. Maddesi kapsamında hammadde alınabilir.

Fatura Düzeni

Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 17. maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır.

Terkin

Terkin işleminin yapılabilmesi için öncelikle dahilde işleme rejimi kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verilme süresi içinde, alıcılar tarafından onaylanarak verilen DİİB’in örneği veya bu belgenin tarih ve sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerle satıcı tarafından onaylanan bilgileri ihtiva eden liste bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

Müeyyide

Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

KDV İadesi

DİİB sahibi mükelleflere ihraç kaydıyla yapılan teslim konusu mallar için nakden veya mahsuben KDV iadesi yapılabilmektedir.