Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

13.08.2018

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan eşyaların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin durumunun aşağıdaki şekilde olacağı değerlendirilmiştir.

I Sayılı Listedeki Mallar

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin C-4 bölümünde (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnasının uygulanmayacağı, ayrıca dâhilde işleme rejimi kapsamında, imalatta kullanılacak malların yurt içinden temin edilmesinin de ÖTV'den istisna olmayacağı hükmedilmektedir.

Tebliğde yer alan ifadelere göre, (I) sayılı listede yer alan malların dahilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ithali verginin konusuna girmeyen eşyaya ithalat istisnası uygulanamayacak olup, söz konusu malların dahilde işleme rejimi kapsamında temin edilerek kullanıldığı durumlarda ÖTV yükü doğacaktır. (Hakan ERASLAN, Dünya, 10.10.2008)

Örneğin,

– 2710 tarifesinde yer alan yağın dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilerek ihraç edilecek makineye konulduğu,

– 3403 tarifesinden finish yağı (yağlama müstahzarı) ithal edildiği ve ihraç edilecek 5902 tarifesinde yer alan polyester kord bezinde yumuşatıcı malzeme olarak kullanıldığı,

Durumlarda yağların ithalat anında ÖTV’si teminata alınacak, vergi dairesine ÖTV ödendiğinde teminat çözülecektir. Burada alınan teminatın dahilde işleme rejimi kapsamında alınmadığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Teminat, ÖTV'nin vergi dairesine ödenmesini güvence altına almak üzere alınmaktadır.

Bu bağlamda incelenmesinde yarar görülen özelgeler şunlardır: Örnek 1 , Örnek 2   

II – III ve IV sayılı Listeler

Özel Tüketim Vergisi II-III ve IV Liste Uygulama Genel Tebliğlerine göre Kanun’un 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi gereğince, Gümrük Kanunu’nun transit, gümrük antrepo, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar ÖTV’den istisnadır.

Bu kapsamda, dâhilde işleme rejimi, ihracatı taahhüt edilen ürünlerin elde edilmesinde kullanılan malların, ithalat vergileri ödenmeksizin ithal edilmesine imkân sağlayan bir rejim olup, II-III ve IV sayılı listede yer alan malların dâhilde işleme rejimi kapsamında ithali ÖTV’den istisnadır.

Ayrıca, Kanun’un 16’ncı maddesinde; Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara ait ÖTV de teminata bağlanır.

Örneğin, 43. fasılda bulunan tilki, sincap, rakun, vizon, tavşan, kunduz gibi hayvanlara ait kürk ve/veya derilerin ithal edildiği ve bunlardan elde edilen giyim eşyasının ihraç edildiği durumlarda ÖTV dahilde işleme rejimi kapsamında teminata alınacak ve ihracat gerçekleştiğinde genel esaslara göre teminat iade edilecektir.

Sonuç

Kısaca ifade edilecek olursa; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların dahilde işleme rejimi kapsamında imalatta kullanımında ÖTV yükü doğmamakta iken, (I) sayılı listedeki petrol ve türevlerinin dahilde işleme izin belgesi kapsamında kullanımında ÖTV yükü doğmaktadır.