Dr. Arif AYLUÇTARHAN, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi
Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
12.11.2018

Aynı menşe şahadetnamesinin antrepo ve serbest dolaşıma giriş beyannamesinde, uzun dönem tedarikçi beyanının da geçerli olduğu dönem içerisinde birden çok sayıda ibraz edilmesi örneğinde olduğu gibi bir belgenin her ibrazında damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Bir belgenin farklı tarihlerde ve farklı işlemler nedeniyle her ibrazında damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunun cevabını bulmak için öncelikle, Damga Vergisi Kanunu’nun konusunun ve vergiyi doğuran olayın açıklanması ile başlamak yerinde olacaktır.

488 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre; damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül etmesidir.

Diğer taraftan; 60 no.lu Damga Vergisi Genel Tebliğine göre yabancı memleketlerde düzenlenen kağıtlarda, bu kağıtların Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği veya herhangi bir suretle hükmünden faydalanıldığı tarih itibarıyla damga vergisinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

Dolayısı ile bahsedildiği şekilde gerek esas itibarla kağıtların imzası ile hukuki durumun tekemmülü halinde gerekse de yurtdışında düzenlenen belgeye işlerlik kazandırılması hallerinde olsun damga vergisine konu evrak bir kez vergiye konu edilebilecektir.

Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu 77888587-155.01.01.01[1326] sayılı yazıda da aynı minvalde görüş açıklanmıştır.

Yazının son bölümünde “Diğer taraftan, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın; Türkiye’de düzenlenen kağıtlar için bu kağıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi, yurtdışında düzenlenen kağıtlar için Türkiye’de resmi dairelere ibraz edilmesi, veya üzerine devir veya ciro işlemleri yürütülmesi veyahut herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanılması olduğu dikkate alındığında, damga vergisi ödenmiş bir sözleşmenin gümrük idarelerine her ibrazında damga vergisi alınması söz konusu değildir.” İfadelerine yer verilmiştir.  

Sonuç olarak, damga vergisine tabi bir evrakın her ibrazında vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediği, halihazırda damga vergisi ödenmiş bir evraktan tekrar verginin ödenmesinin talep edilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.