Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Daha sonradan ortaya çıkan çeşitli sebepler dolayısıyla geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, 4053 rejim kodundan yeni beyanname açılması suretiyle eşya kati olarak ithal edilebilecektir. 4053 rejim kodundan açılan beyanname kapsamında yapılacak işlemler aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) Tam Muafiyet Kapsamında Geçici İthal Edilen Eşyanın Kati İthali

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 134. maddesine göre tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi halinde 4053 rejim kodundan tescil edilen ikinci beyanname tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınır.

Bu kapsamda;

– İkinci beyanname (kati ithalata dönüştürme beyannamesi) tarihindeki döviz kuru, vergi oranı ve ödeme şekli esas alınır.

– 2013/6 sayılı Genelgeye göre 4053 rejim kodundan tescil edilen ikinci beyanname tarihinden önce ödeme yapılmışsa KKDF doğmaz.

– Nakit teminat dışında teminat verilmiş ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 207. maddesi mucibince rejime giriş beyannamesi (ilk beyanname) tarihinden itibaren hesaplanmak suretiyle gecikme zammı tahsil edilir.

– İndirimli nakit teminat verilmiş ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 207. maddesi mucibince nakit teminattan geriye kalan kısım için gecikme zammı hesaplanır.

– Rejime giriş beyannamesinde uygulanmayan ticaret politikası önlemleri ve temin edilmesi gereken diğer belgeler/numaralar, yerine getirilmesi gereken şartlar kati ithalata dönüştürme beyannamesinde bulunmalıdır. Örneğin gözetim uygulanmalı, CE, Tareks gibi istenen diğer şart ve izinler sağlanmalıdır.

2) Kısmi Muafiyet Kapsamında Geçici İthal Edilen Eşyanın Kati ithali

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 134. Maddesine göre kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın kati ithalata dönüştürülmesi halinde rejime giriş tarihindeki (ilk beyanname) vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınır.

Bu kapsamda;

– İlk beyanname (rejime giriş beyannamesi) tarihindeki döviz kuru, vergi oranı ve ödeme şekli esas alınır. Bu nedenle, rejime giriş tarihine referans atılmalı, rejime giriş beyannamesindeki verilerden eşyanın miktarına isabet eden kısım aynen kati ithalata dönüştürme beyannamesine aktarılmalıdır.

– Tahsil edilecek olan vergiler, kısmi muafiyet kapsamında daha önceden her ay için tahsil edilen %3’lük vergilerden geriye kalan kısımdır. (Bilindiği gibi kısmi muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyalardan, toplamda tahakkuk eden vergilerin her ay için %3’ü alınmaktadır.)

– 2013/6 sayılı Genelgeye göre, eşya bedelinin geçici ithalat rejimine ilişkin verilen gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce ödenmesi durumunda KKDF doğmaz. Yani ilk beyannamedeki ödeme şekli peşin ise KKDF doğmayacak, vadeli ise KKDF doğacaktır.

– Nakit teminat dışında teminat verilmiş ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 207. maddesi mucibince rejime giriş beyannamesi tarihinden itibaren hesaplanmak suretiyle gecikme zammı tahsil edilir.

– İndirimli nakit teminat verilmiş ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 207. maddesi mucibince nakit teminattan geriye kalan kısım için gecikme zammı hesaplanır.

– Rejime giriş beyannamesinde uygulanmayan ticaret politikası önlemleri ve temin edilmesi gereken diğer belgeler/numaralar, yerine getirilmesi gereken şartlar kati ithalata dönüştürme beyannamesinde bulunmalıdır. Örneğin gözetim uygulanmalı, CE, Tareks gibi istenen diğer şart ve izinler sağlanmalıdır.