Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
21.05.2021

Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname) ticari ve akdi ilişkinin amaçlarını gerçekleştirmek için, müşterilere ait ve gizli bilgi niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgileri görecek olan kişilerin, taahhütnamede yazılı hususlara riayet etmeyi kabul ve taahhüt etmesi için düzenlenen bir belgedir.

Bu taahhütnamelerde gizlilikle ilgili yükümlülüklerin tamamen veya kısmen ihlal edilmesi halinde doğrudan ve dolaylı tüm zararın karşılanacağı ve kimi zaman da bu zararlara ek ve bu zararlardan bağımsız olarak her bir ihlal için belli bir meblağın ödeneceğine ilişkin cezai şart olabilmektedir.

Özellikle belirli bir meblağın ödeneceğine ilişkin şart nedeniyle damga vergisi doğup doğmayacağı tartışma konusu olmuştur.

Maliye Bakanlığı’nın 66813766-155[3-2018-60]-E.262388 sayılı 10/07/2019 tarihli özelgesinde özelgesinde 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre asıl akit ve işlemle birlikte aynı kağıtta yer verilen pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlere yer verilmesi durumunda damga vergisinin asıl akit konusu işlem üzerinden alınacağı, sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütlerin ayrı bir kağıtta düzenlenmesi ve başlı başına bir sözleşmeye konu olması durumunda damga vergisine konu teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, cezai şart tutarı dışında belli parayı ihtiva eden taahhüt içermeyen “Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname)” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre, gizlilik taahhütnamesi şeklinde sözleşmeden ayrı olarak düzenlenen kağıtlar özelgede geçen şartlarla damga vergisine tabi değildir.