Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
15.09.2021

Normal bir ithalat işlemine ait gümrük beyannamelerinde hatalı GTİP, hatalı menşe ve eksik kıymet beyanı yapılmışsa 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/1-a ve 234/1-b maddeleri çerçevesinde vergi farkı alınmakta ve 3 kat ceza uygulanmaktadır.

Ancak, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamındaki beyannamelerde yukarıdaki hatalar söz konusu ise Kanun’un 234/2. maddesi hükmünce vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası tatbik edilmektedir.

Bu rejimler teminat alınması gereken rejimlerdir ve verilmiş olan teminatın götürü teminat olması halinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.02.2018 / 32359262 tarih ve sayılı yazısı çerçevesinde uygulama değişmektedir.

Bahse konu yazıda; dahilde işleme rejimi kapsamında teminatın götürü teminat olarak verilmiş olması halinde Kanun’un 234/1-a maddesi kapsamında vergi alınmasına koşut olarak ilave bir teminat alınması sonucu doğmayacağından Kanun’un 234/2 inci maddesindeki yaptırımı müstelzim kabahatin oluşmayacağı, bu sebeple maddede belirtilen yaptırımın uygulanmaksızın işlemlerin münhasıran beyannamelerin teminat yönünden düzeltilerek tekemmül ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu yazıda, götürü teminatta düşüm yapılmadığı, eksik hesaplanan vergi nedeniyle ilave bir teminat alınmasına ve dolayısıyla ceza uygulanmasına da gerek bulunmadığı şeklinde bir mantığın işletildiği görünmektedir. Her ne kadar yazıda nihai kullanım nedeniyle indirimli vergi uygulanması durumuna açıklık getirilse de bu mantık eksik vergi hesaplanan ve götürü teminat verilmiş her dosyaya ve her rejime teşmil edilebilir. Zira ortada eksik hesaplanan vergi nedeniyle ilave bir teminat verilmesine gerek bulunmamaktadır.