Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

10.08.2023

SORU:
Geçici depolama yerinde bekleyen eşyalarımız var. Eşyalar burada beklerken A.TR dolaşım belgesinin süresi doldu ama bu belgenin eşyalar geçici depolama yerine konulduğu tarihte süresi geçmemişti. Bu belgeyi gene de kullanabilir miyiz?

CEVAP:
10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 18. maddesinin 1. fıkrasına göre A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

Yine aynı maddenin 6. fıkrasına göre dolaşım belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir.

Geçici depolama yerindeki eşyanın hali hazırda gümrüğe sunulmuş olduğu dikkate alındığında söz konusu ATR dolaşım belgesinin kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

(Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2001 tarihli 27918 sayılı yazısı, 10 seri No.lu Gümrük Genel Tebliği)