Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
30.10.2020

Bu yazımızda gümrük müfettişlerince yapılan denetimlerde incelenen hususlar ele alınacaktır. Söz konusu denetimlerde incelenen konuların büyük çoğunluğu aşağıdaki şekildedir.

 • Para transferleri gümrük beyannamesi uyumu,
 • Transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan fiyat düzeltmeleri (price adjustments),
 • İlişkili şirketler ve ilişki beyanları,
 • Satın alma sözleşmeleri ve damga vergisi,
 • Fiyat düzeltmeleri, debit note, fark faturaları,
 • Management fee, yönetim danışmanlığı, harcamalara katılma payı ödemeleri,
 • Dar mükelleflere yapılan ödemeler,
 • 2 no.lu KDV beyanları ve muhtasar beyannameleri,
 • Royalti ve lisans ödemeleri,
 • Navlun farkları ve teslim şekilleri,
 • Taşıma şekli, aracı ve güzergah değişiklikleri,
 • Emsal navlun beyanları ile gerçekleşen rakamların uyumu,
 • İşçilik giderleri (bakım, yenileme, temizleme, configrasyon vs),
 • Kalıp bedeli ödemeleri,
 • Fark bedel mahiyetindeki kap ve ambalaj bedelleri,
 • Para transferlerinin tarihi ile beyanname tarihlerinin uyumu (KKDF),
 • Cari hesap bakiyeleri (KKDF),
 • Kargo yoluyla gelen malların gümrüğe beyan edilip edilmediği,
 • Yolcu beraberi beyansız mal gelip gelmediği,
 • Demuraj ödemeleri,
 • KDV ve ÖTV matrahlarının kontrolü
 • Menşe ve dolaşım belgelerinin şekli kontrolü,
 • Tedarikçi beyanı ibraz edilmesi gereken işlemler, 
 • ADV, İGV ve EMY denetimi ve doğru belgelerin kullanılıp kullanılmadığı,
 • Doğrudan nakliyat,
 • Muafiyet kodları,
 • Çelişkili GTİP'lerden mal çekilmesi,
 • Geçmişteki GTİP değişiklikleri ve cezalar,
 • Tarifede veya izinde belirtilen taahhütlere uygun yerde kullanım,
 • Dâhilde işleme stoklarının yurtiçine satılıp satılmadığı,
 • TEV denetimi ve stok hareketlerinin TEV beyanlarına uygunluğu,
 • Eşdeğer eşya koşullarına uyulup uyulmadığı,
 • İkincil işlem görmüş ürünlerin beyanı,
 • Firelerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,
 • İhracat GTİP'leri üzerinden ÖTV beyanları,
 • Stok kartları ve ambar defterinin gümrük beyannameleri ile uyumu, 
 • Bedelsiz beyanların denetimi (dahilde işleme ve hariçte işleme),
 • KDV oranlarının doğruluğu,
 • Antrepo beyannameleri ile ithalat beyannamelerinin uyumu,

Günlük koşuşturmacadan, yoğunluktan, iletişim eksikliğinden, sehven yapılan hatalardan dolayı beyan edilmesi gereken unsurlar atlanıyor olabilir. Kanunda ve Yönetmelikte bu tür hataların sıfır veya minimum ceza ile beyan edilmesine ilişkin imkanlar var. Sizin de yukarıda sayılan yönlerden riskleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu riskleri gelin beraber ölçelim…… Kurduğumuz veri tabanları, yazdığımız makrolar ve çapraz kontrol mantığıyla bir çok alanda %100 oranında inceleme yapıyoruz.  Teyit edilme ve güvende kalma ihtiyacınıza bu şekilde karşılık veriyoruz.