Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

22.06.2023

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 29/3. maddesine göre indirim akkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

İthal edilen mal için ödenen KDV de gümrük beyannamesinin tescil tarihini takip eden yıl sonuna kadar indirilebilir. Ancak gümrük idaresi beyannamenin tescilinden 3 yıl sonra KDV ek tahakkuku yapabiliyor.

Bu gibi durumlarda “söz konusu KDV’yi indirim konusu yapabilir miyiz?” şeklinde sorular gelmekte. Maliye Bakanlığı indirim konusu yapılamayacağı görüşünde. Bu görüş mahkemelere taşındı ve mahkemeler de indirilemeyeceği yönünde kararlar verdi. Daha sonra konu Anayasa Mahkemesine taşındı. Anayasa Mahkemesi de indirilemeyeceğine hükmetti.

Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihinin bulunduğu yılı izleyen yıl sonuna kadar yapılan KDV tahakkukları indirilebilecek. Sonraki yıllarda yapılan KDV ek tahakkukları indirilemeyecek.