Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Gümrük vergileri ve cezaları konusunda uzlaşılan tutarın ödenmemesi halinde, uzlaşma iptal olur mu? Tebliğ edilen vergi ve para cezaları mı ödenmek zorundadır? şeklindeki soruların cevapları bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 24/1 maddesinde uzlaşma konusu yapılan alacakların, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde ödeneceği, 21/1. maddesinde de uzlaşma vaki olduğu takdirde gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu, gereğinin ilgili gümrük müdürlüğünce derhal yerine getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Görüldüğü  gibi uzlaşmanın sonuçlarının kesin olduğu, uzlaşılan tutarın genel usullere göre 1 ay içinde ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İfadeden uzlaşılan tutarın 1 ay içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi halinde uzlaşmanın iptal edilmiş sayılacağı anlaşılmamaktadır.

Genel usullere göre ödeme ifadesi de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Buna göre, uzlaşma tutanağının tebliğ edilmesini müteakip 1 ay içinde ödeme yapılmaz ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi (takibat – cebren tahsil süreci) gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Not: Konuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2013 tarihli 10140 sayılı yazısı incelenebilir.