Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
13.03.2020

“Kağıt fatura döneminde fatura üzerinde düzeltme yapmak kolaydı. Çizgi çeker düzeltir, imza atar, kaşe basardık. Şimdi e-fatura var. Çok zorlaştı bu işler”

Son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz bu konu e-faturanın hayatımıza girmesiyle gerçekten zorlaştı. Buna rağmen düzeltme imkanları yok değil.

Bu bağlamda yazımızın konusunu, ihraç edilmiş mallarda alıcı firma değişikliği süreci oluşturmaktadır.

Yeni E-Fatura ve Beyannamede Düzeltme

Düzeltme sürecinde aşağıdaki adımlar atılacaktır.

1) Yeni alıcı ismine göre yeni bir e-fatura düzenlenmelidir.

2) İhracat Yönetmeliği’nin 14/2. maddesine göre İhracatçı Birliğine başvurulmalı ve izin alınmalıdır.

3) Gümrük idaresine başvurularak beyannamede düzeltme talebinde bulunulmalıdır. E-fatura kılavuzuna göre, mevcut e-fatura beyannameden çıkartılmalı ve yeni e-fatura beyannameye eklenmelidir.

4) Aynı mal için iki fatura oluşacağından ilk kesilen e-fatura iptal edilmelidir. 

KDV İadesi

Maliye Bakanlığı’nın B.07.1.GİB.4.06.17.01-130-64740 sayılı 01/03/2017 tarihli özelgesine göre, ihraç edilen malların 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 12/2. maddesinde açıklanan “yurtdışındaki müşteri” tabirine uyan başka bir alıcıya teslim edilmesi durumunda, bu teslimin, Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan bir ihracat teslimi olarak kabul edilmesi mümkündür. Dolayısıyla söz konusu teslim, gümrük beyannamesinin kapatıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi ile beyan edilecek ve iade talebinde bulunulabilecektir.

Kambiyo Takibi

2018/Bila sayılı Merkez Bankası İhracat Genelgesinin 16. maddesine göre, ilgili gümrük idarelerince, ihracat beyannamesinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra aracı bankaya bildirim yapılmaktadır.

Bu durumda bedel getirme süresinin tespitinde yeni fatura tarihi esas alınmaktadır.