Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

10.11.2022

Bu yazımızda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında mal satışı yapabilmek için uyulması gereken temel kurallar ele alınacaktır.

KDV Genel Tebliği göre;

 1. Yalnızca imalatçılar ihraç kayıtlı mal satabilir.
 2. İmalatçılar yalnızca kendi imal ettikleri malları ihraç kaydıyla satabilirler.
 3. İç piyasadan alınan hazır mallar ihraç kaydıyla satılamaz
 4. İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir.
 5. İhraç kayıtlı alınan mallar aynen ihraç edilmek zorundadır. İmalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir.
 6. İhraç kaydıyla teslimi yapılan malın, ihracat faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malla aynı olması gerekir.
 7. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekir.
 8. İmalatçı faturasında “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” meşruhatı yer almalıdır.
 9. İhracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemleri ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılır.
 10. İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması ihtiyari bir uygulama olup, bu kapsamdaki malların imalatçıları tarafından ihracatçılara KDV tahsil edilerek teslimi de mümkündür.
 11. İhraç kaydıyla teslimlere ait faturanın esas itibarıyla ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir. 
 12. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde, 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.
 13. İhraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.