Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
25.09.2018

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 5/1. maddesine göre Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri vergiden müstesnadır. 

Ancak, ÖTV’den istisna olan bir eşyanın ihracat beyannamesindeki GTİP’i, dahili piyasaya yapılan satışların ÖTV’ye tabi olup olmayacağı noktasında Maliye İdaresine yol göstermektedir. 

Özellikle, son dönemlerde, Maliye denetim elemanlarının bir eşyanın ihracattaki GTİP’ine baktığı ve orada beyan edilen GTİP’i esas almak suretiyle iç piyasaya yapılan satışlar üzerinden ÖTV hesaplanması gerektiği yönünde tenkitlerde bulunduğu bilgileri gelmektedir.

Örneğin; imalatçı XYZ Ltd tarafından üretilen AX847 kod numaralı vuruntu önleyici müstahzarın bir kısmının ihraç edildiği ve ihracatta 3811.11.90.00.00 GTİP’ten beyanname açıldığı durumda, ihracat beyannamesinde beyan edilen mezkûr GTİP, bizi iç piyasaya yapılan satışlar üzerinden ÖTV hesaplanması gerektiği ve imalatçının ÖTV mükellefi olması gerektiği sonucuna götürmektedir.