Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Satışı yapılan malların; sipariş evsafına uygun olmaması, kusurlu olmaları, zamanında teslim edilmemeleri gibi nedenlerle alıcının kaybının telafi edilmesi adına fiyatta yapılan indirimlere reklamasyon denmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-746 sayılı, 11/08/2012 tarihli özelgesine göre; reklamasyonun ihracı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak ortaya çıkması halinde, ihraç edilen mallar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (11/1-a) maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olduğundan, yurt dışındaki alıcı tarafından düzenlenecek fatura veya ilgili ülke mevzuatına göre fatura yerine geçen belgelerdeki reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Ancak, yurt dışındaki alıcıdan bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanması mümkündür.

Söz konusu reklamasyon bedelinin ihracatçı tarafından imalatçıya yansıtılmasında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35 inci maddesine göre işlem yapılacağından, ihracatçı tarafından reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Örnek;

– Yurtdışına ihraç edilen pantolonların istenilen evsaflarda olmadığı anlaşıldığından alıcı tarafından reklamasyon faturası gönderilmiştir.

– Reklamasyon gideri imalatçı firmaya fatura edilmiştir.

 

Bu kayıt örneğinde görüldüğü gibi, reklamasyon gideri iskonto olarak değerlendirilmiş ve bu iskontolar imalatçıya yansıtılmıştır. Reklamasyon giderinin imalatçıya yansıtılması esnasında 391 HESAPLANAN KDV hesabının çalıştırıldığı dikkatlerden kaçmamalıdır.