Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
21.06.2021

7326 sayılı Kanun ile gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması imkânı getirildi. Bahse konu Kanun’a ilişkin Gümrük Genel Tebliği de bugün yayımlandı.

Soru: Müfettiş veya idare tarafından incelenmekte olan mükellefler yapılandırmadan yararlanabilir mi?

Cevap: Evet yararlanabilir. Şartları incelemek için konuyu aşağıdaki şekilde başlıklara ayırmakta yarar var.

1) BAŞLANILDIĞI HALDE TAMAMLANMAMIŞ OLAN İNCELEMELER

30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 09.06.2021 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden gümrük alacaklarında;

1) Vergilerin %50’si ödenecek kalan %50 silinecek. Ayrıca, 09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz ödenecektir. Bu durumda başkaca faiz tahsil edilmeyecektir.

2) Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i ödenecek kalan %75 silinecek.

3) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’i ödenecek kalan %85 silinecek. Bu cezalarda varsa gümrük vergileri aslının %50’si ile bu tutara 09.06.2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz ödenecektir. Bu durumda başkaca faiz tahsil edilmeyecektir.


Başvuru Süresi

Bu hükümlerden yararlanmak isteyenler ilgili ek tahakkuk ve ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

İncelemeye Başlama Tarihi Nedir?

Yukarıdaki hükümlerden yararlanılabilmesi için incelemeye başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınır.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemelerden 09.06.2021 tarihinden önce tamamlananlar için yukarıdaki hükümler uygulanacaktır.

2) TAMAMLANDIĞI HALDE TEBLİGATLARI YAPILMAMIŞ İNCELEMELER

Tamamlandığı hâlde, 09.06.2021 tarihinde ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır.

Yapılan tahakkuk üzerine yukarıda belirtilen tutarların, belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Bu hükümlerden yararlanabilmek için için müfettiş rapor tarihinin 09.06.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olması gerekmektedir.

3) DAVA AÇMAMA ŞARTI

Yukarıda belirtilen tüm imkanlardan yararlanılabilmesi için başvuruya konu olan alacağa ilişkin dava açılmaması gerekmektedir.

4) ÖDEMEYE İLİŞKİN ŞART

İnceleme ve tahakkuk safhasında olan mükelleflerin yapılandırma hükümlerinden yararlanmak istemesi halinde ilgili ek tahakkuk ve ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Bu şekilde başvuru yapanların ilk taksiti tebliği izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödeme yapması gerekmektedir.

Okuma tavsiyesi: Vergi aslına bağlı olan ve olmayan cezaları görmek için GÜMRÜK CEZALARINDA ZAMANAŞIMI başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.