Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
24.03.2022

İthal edilen mallar için kayıt belgesi sunulmadığı gerekçesiyle gümrüklenmiş değerin 2 katı ceza uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Bu konuda Danıştay'ın mükellefler lehine bir kararı var. Danıştay 7. Dairenin Esas No : 2020/1936 Karar No : 2021/2449 kararında aşağıdaki ifadeler geçmektedir.

Kayıt belgesi, 4458 sayılı Kanun'un 235. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan belgelerden biri olmadığından gümrüklenmiş değerin 2 katı olarak düzenlenen ceza kararının iptal edilmesi gerekir.

Bu karara göre kayıt belgesi sunulmaması nedeniyle uygulanan cezalara karşı hukuki mücadele yapmak doğru olan yol gibi görünüyor.