Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
18.11.2019

Tanım:

Mikro ihracat, bir diğer adıyla hızlı kargo yoluyla ihracat 4 seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 9/6. maddesine göre brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşyanın ETGB (elektronik ticaret gümrük beyannamesi) ile ihraç edilmesidir.

Buna göre, brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçen eşyanın normal gümrük beyannamesi ile ihraç edilmesi gerekmektedir.

Avantajları

Mikro ihracatın avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

– Mikro ihracat yapıldığı takdirde ihracatçı birlikleri onay kodu aranmadığından nisbi aidat ödenmesi söz konusu değildir. (Mutlu YILMAZ, 2019)

– Gümrük müşavirliği hizmet bedeli söz konusu değildir. Dolayısıyla vekaletname gerektirmemektedir. (UPS Hızlı İhracat)

– Dahili nakliyenin ayarlanması, malların ardiyeye alınması, yurtdışı nakliyeci ayarlanması, gümrük müşavirliğince beyanname yazımı gibi ayrı ayrı işlemlerle uğraşmadan tek muhatap (hızlı kargo şirketi) tarafından tüm işlemler gerçekleştirilmektedir.

– Gümrük Birliği’ne yapılan ihracatlarda A.TR dolaşım belgesi hızlı kargo şirketince hazırlanabilmektedir.

Mikro İhracı Yapılamayacak Eşyalar

4 seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 9/5. maddesine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan eşyaların mikro ihracatı yapılamaz.

Bu hüküm yorumlandığında, hariçte işleme kapsamında ihracat, geçici ihracat (fuar ve sergiye giden eşya gibi) dahilde işleme kapsamında ihracat, geçici ithal edilen eşyaların çıkışı mahiyetinde ihracatın ETGB ile yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu çerçevede 1000, 1040 rejim kodlarında (normal ihracat) yer alması gereken eşyaların ihracı, ETGB ile yapılabilecektir. (DHL – Mikro İhracat – Sıkça Sorulan Sorular)

Mikro İhracatta Hazırlanması Gereken Evraklar

Hızlı kargo şirketlerinin ETGB kapsamında gümrük işlemlerini yerine getirebilmesi için gereken evraklar aşağıdaki şekildedir. (DHL – Mikro İhracat Evrak Seti)

– Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
– Fatura ve İngilizce Fatura (Invoice)

Fatura Düzeni

Mikro ihracatı yapacak kişi e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura düzenlemesi gerekmektedir. Bahse konu kişi e-arşiv mükellefi değilse kâğıt ortamda fatura düzenlemek zorundadır. (Denge YMM)

KDV İadesi

Maliye Bakanlığının B.07.4.DEF.0.19.10.00-130-11/1-c[2015-6]-13 sayılı 30/12/2016 tarihli özelgesine göre posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’nin çıktısının vergi dairesine ibrazı halinde;

-İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından,

-KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile ihracatçı tarafından

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/25 sayılı Genelgesine göre;

a) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilir. Mükelleflerince vergi dairelerine yapacakları KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmiş olması zorunludur.

b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamazlar. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15.000 Avro değer limitleri uygulanır.

Görüldüğü gibi, ETGB normal bir ihracat beyannamesi gibi işlev görmekte ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/25 sayılı Genelgesinde belirtilen kurala uygulduğu müddetçe hem imalatçının hem de ihracatçının iade talebinde bulunmasını sağlamaktadır.

Geri Gelen Eşya

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2017/25 sayılı Genelgesine göre ETGB ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168. maddesi kapsamındaki geri gelen eşya muafiyetinden yararlanabilir.

Ancak normal bir ihracat beyannamesi ile ihraç edilen eşyanın geri geldiğinde olduğu gibi, ihracat nedeniyle yararlanılan menfaatlerin (KDV, ÖTV iadesi gibi) iade edilmesi gerekmektedir. Bunun için mezkûr genelge çerçevesinde elektronik ortamda yazışmalar yapılmaktadır.

Kambiyo Takibi

7 Kasım 2018 tarihli Merkez Bankası’nın Genelgesi’nin 22/1. maddesine göre mikro ihracat bedellerinin tasarrufu serbesttir/getirilmesi zorunlu değildir. 

Süreçle İlgili Tavsiye

Evrak sirkülasyonu, eşyanın teslimi gibi konular için aşağıdaki yazıları okumanızı tavsiye ederiz.

(UPS Hızlı İhracat)

(DHL – Mikro İhracat – Sıkça Sorulan Sorular)

(DHL – Mikro İhracat Evrak Seti)