Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

22.12.2022


Taze, buharı üstünde sıcak tartışma. 2 no.lu KDV beyannamelerine ithal edilen mallara ilişkin ödemeler satırı eklendi. Bu satırda ödemenin muhteviyatı kısmında “”KUR FARKI” seçeneği de var.


Haliyle özellikle vadeli ithalatlarda kur farkları KDV’ye tabi mi şeklinde sorular geldi. Çünkü KDV Kanunu’nun 24. maddesine kur farkı eklendi ve iç piyasada lehine kur farkı oluşan kişinin fatura kesmesi istendi.

Ancak ithalatta durumun tam olarak böyle olamayacağını düşünüyorum. Zira kur farkına ilişkin yurtdışındaki tedarikçinizden fatura alamazsınız. O zaman vadeli ithalatta kur farkının KDV’ye tabi olamayacağına ilişkin düşüncelerimi aşağıdaki şekilde sıralayabilirim.

1) Öncelikle ithalatta KDV matrahı KDV Kanunu’nun 21. maddesine göre belirlenir. Burada kur farklarının gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar olanlarının matraha dahil olacağı belirtilmiş. Dolayısıyla vadeli ithalatlarda kur farkı tescilden sonra oluştuğu için lafzi yoruma göre kur farkları için gümrüğe beyanname vermeye gerek bulunmamaktadır.

2) 24. maddeye eklenen bir kural ithalata uygulanamaz. Çünkü ithalatta matraha ilişkin özel hüküm 21. maddede yer almaktadır.

3) Kanun’un 9. maddesinde veya KDV tebliğlerinde mal ithalatı tevkifat yapılacak haller arasında sayılmamıştır.

4) Son olarak, Maliye Bakanlığı bir ÖZELGESİNDE vadeli ithalatların kur farklarının KDV’sinin gümrüğe beyan edilmesi gerektiğini söylemiş.


Bu özelge gümrük tekniğine uymamaktadır. Çünkü gümrük tamamlayıcı beyanlar hariç tescil sonrası ile ilgilenmez. Hem ayrıca “kur farkı” 2 no.lu KDV beyanı ile beyan edilecekse bu özelge ile çelişmektedir.