Dr. Arif AYLUÇTARHAN, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Eski Vergi Müfettişi

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

27.04.2021

8479 tarifesinde yer alan asfalt temizleme makinesi Almanya’dan kiralanmış Türkiye’ye 2 aylığına getirilmiştir. Tedarikçi firmanın 2 adet operatörü de makine ile beraber Türkiye’ye gelmiştir.

Makine için 2 aylık kiralama ve makineyi kullanacak 2 adet operatör için ödeme yapılacaktır.

1) Makinenin, 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda tam muafiyet kapsamında ithal edilebilecek eşya listesinde olmadığı görülüyor. Bu yüzden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanılacaktır. Makinenin gümrük kıymeti üzerinden tüm vergiler hesaplanacak ve her ay için bu vergilerin %3’ü tahsil edilecektir. Buna göre toplam verginin %6’sı gümrük idaresine ödenecektir. Geriye kalan %94’lük kısma isabet eden vergi teminata alınacaktır.

2) TPS üzerinden geçici ithalat izni alınması gerekir.

3) Ayniyet tespitleri yapılacak ve geri çıkış esnasında ayniyet kontrolü yapılacaktır. Çıkış yapıldıktan sonra teminatın çözümü için başvuru yapılabilecektir.

4) Kiralama ve personel bedelinin gümrüğe beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Zira bu ödemeler gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken unsurlar arasında sayılmamıştır.

5) Kiralama bedeli üzerinden KDV Uygulama Genel Tebliği (I.C-2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler) ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.13-859 sayılı 05/03/2012 tarihli özelge çerçevesinde tam tevkifat kapsamında vergi dairesine 2 no.lu KDV beyannamesi verilmek zorundadır.

6) Kiralama bedeli gayrı menkul sermaye iradı olduğundan 62030549-125[30-2012/368]-75341 sayılı 18/08/2015 tarihli özelge çerçevesinde ve Almanya ile olan çifte vergiyi önleme anlaşması uyarınca gayrımaddi hak olarak değerlendirilmesi sonucu anlaşmanın 12. maddesi gereği %10 oranında vergi tevkifatı yapılmalıdır.

7) 62030549-125[30-2012/368]-75341 sayılı 18/08/2015 tarihli özelgeye göre serbest meslek kazancı olarak değerlendirileceğinden, Türkiye’de hizmet icra eden operatörler için ödenen bedel üzerinden kurumlar vergisi yönüyle vergi tevkifatı yapılacak ancak operatörlerin vereceği hizmetin süresi 183 günü aşmayacağından işin bitiminde bu verginin iadesi talep edilebilecektir.

8) Operatörler Türkiye’de hizmet verdiği ve bu hizmetten Türkiye’de faydalanıldığından hizmet bedeli üzerinden KDV Uygulama Genel Tebliği (I.C-2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler) çerçevesinde tam tevkifat yapılarak vergi dairesine 2 no.lu KDV beyannamesi verilmek zorundadır.