Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

Cihan KÖKTAŞ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi

06.04.2020

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre;

 

  • ISO 9001 belgesi gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,
  • ISO 27001 belgesi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini,
kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü, kısmen kiralama yoluyla edinilenler hariç olmak üzere;
 
a) Yönetim ofisini,
b) Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri,
c) Bilgi işlem ofisini,
ç) İthal girdi kullanılmadan ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği üretim tesisleri hariç olmak üzere üretim tesislerini,
d) Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği depo/tesisleri
e) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde veya gümrük idaresince yetkilendirilen başka bir yerde tamamlandıktan sonra doğrudan getirilerek konulduğu ilk depo/tesisleri
 
Kapsayacak şekilde alınmış olmalıdır. Buna göre, bahse konu tesisler YYS kapsamına da alınması gereken tesisler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Notlar:

Not 1) YYS alacak firmanın üretici olmaması durumunda ISO 9001 sertifikasında üretici ibaresinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

Not 2) Yukarıdaki maddelerde yer alan tesisler dışında bulunan ve gümrük işlemlerine dahil olmayan şubeler YYS kapsamında yer almayacaktır. Örneğin, perakende tekstilcisi X firmasının İstanbul’da bulunan deposuna ithal malların getirildiğini kabul edelim. Bu durumda, ithal malların boşaltıldığı depodan alınan malların götürüldüğü bölge depolarının veya mağazaların YYS/ISO kapsamına alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Not 3) İmalatçı bir firmanın YYS sahibi olması durumunda firmanın tüm idari işlerinin yapıldığı idari tesisler, ithalat ve ihracat ürünlerinin üretildiği üretim tesisleri ile ithalat ve ihracata konu olan eşyalarının depolandığı depolama tesisleri YYS’li firmanın ISO sertifikalarına eklenmesi gerekir.  

Not 4) Başka firmalara ait depolar ithal ve ihraç mallarının depolanması için kiralanmış olması halinde, (deponun bir kısmı kiralanmış olması hariç) ISO sertifikalarına depo adresinin eklenmesi gerekir. Örneğin X Depolama A.Ş. firmasına ait depoda birden fazla firmanın eşyalarının depolandığı ve bu deponun bir kısmı da YYS’li firma tarafından kiralamış olsun. Bu durumda depo adresinin YYS’li firmanın ISO belgelerine eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak deponun tamamı YYS’li firma tarafından kullanılmak üzere kiralanmış ise ISO sertifikalarına deponun eklenmesi gerekir.

Not 5) YYS’li bir dış ticaret firmasının ihraç ettiği ürünlerin üretimini yapan imalatçı firmanın tesislerinin, YYS’li firmanın ISO sertifikalarına eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Söz konusu durum grup imalatçısı ve grup imalatçısı olmayan firmalar için de geçerlidir. Örneğin X Dış Ticaret firması YYS belgesi alacak olsun ve bu firmanın ihraç etmiş olduğu ürünlerin üretimini yapan imalatçı Y firması olsun. X Dış Ticaret firması ihraç ettiği ürünleri imalatçı firmanın tesislerinden ihraç ediyor olsa bile İmalatçı Y firmasının adresi X Dış Ticaret firmasının ISO sertifikalarına eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Not 6) YYS sahibi imalatçı bir firmanın fason üretim yaptırması durumunda, fason üretim yaptırılan firmanın tesislerinde yükleme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın fason üretim yaptıran YYS’li firmanın ISO sertifikalarına ekleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Örneğin; YYS’li X Züccaciye firması, Y Plastik İmalat firmasına plastik züccaciye ürünleri ürettirsin. Üretilen bu ürünler Y Plastik İmalat firması tesislerinden ya da X Züccaciye firmasının tesislerinden ihraç edilip edilmediğine bakılmaksızın YYS’li X Züccaciye firmasının ISO sertifikalarına Y Plastik İmalat firmasının adresi eklenmez.

Not 7) Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus YYS kapsamına eklemesi yapılan tesisler ile ISO sertifikalarına eklenmesi gereken tesisin birbirine karıştırılmamasıdır. Yukarıdaki hususlara baktığımızda esas itibari ile YYS’li firmaların ISO sertifikalarına; firmanın doğrudan kendisine ait tesisler ile tesisin tamamı firmanın kendisi tarafından kullanılmak üzere kiralanan (kısmi kiralamalar hariç) tesislerin adresleri eklenebilmektedir. Bunun dışındaki tesislerin ISO sertifikalarına eklenmesine gerek bulunmamaktadır.

Not 8) YYS belgesi sahibi olduktan sonra, ISO sertifikalarının sahibinden kaynaklanan nedenler dışında geçerliliğini kaybetmesi durumunda, geçerli hale gelmesi için Bölge Müdürlüğü sertifika sahibine 6 ay süre verir. ISO sertifikalarının süresi içerisinde yenilenmemeleri durumunda ise yenilenmeleri için ilgili Bölge Müdürlüğü sertifika sahibine 3 ay süre verir.  Eksiklikler verilen sürelerde tamamlanmaması halinde YYS belgesi askıya alınır.

Not 9) Yeni bir tesis bildirimi ya da adres değişikliği olması halinde bildirimin yapıldığı anda ya da bildirim yapılmasından itibaren altı ay içerisinde ISO sertifikalarının ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.