Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfetttişi
25.12.2020

Fotoğraf İstanbul Havalimanı dış hatlar gelen yolcu – gümrük kapısı. Fotoğrafı bir seyahat dönüşü ben çektiğim için tereddütsüz ekliyorum.

Bantlardan valizinizi aldıktan sonra bu kapıdan geçmek zorundasınız.

Kırmızı kapıya yönelirseniz “beyana tabi eşyam var” şeklinde, yeşil kapıya yönelirseniz “beyana tabi eşyam yok” şeklinde beyanname vermiş olursunuz.

Beyana tabi eşyanız olduğu halde yeşil kapıya yönelir ve yakalanırsanız, eşya ticari miktar ve mahiyette değilse 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. maddesi çerçevesinde gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya size teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Eşya ticari miktar ve mahiyette ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/1. maddesine muhalefet etmiş olursunuz. Cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası…. Suça konu eşya da müsadere edilir.

SORU 1: YEŞİL KAPIDAN HANGİ EŞYALARI GEÇİREBİLİRİM?

Yeşil kapıdan geçirilebilecek (muafiyet tanınan) eşyalar şunlardır.

1) Kişisel eşya
2) Hediyelik eşya

1) Kişisel Eşya

Yolcular 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 no.lu ekinde bulunan kişisel eşyaları muaf bir şekilde getirebilir ve yeşil kapıdan geçirebilirler.

Ek-9’a ulaşmak için buraya tıklayın

Kurallar:
 

– Ek-9’daki listede yer alan eşyalar için muafiyet, her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Herhangi bir kıymet sınırlaması bulunmamaktadır. Örneğin, değeri binlerce Avro olan, alkol derecesi %22’den yüksek 1 litrelik Fransız şarabını getirebilirsiniz. Önemli olan miktar sınırlamasını aşmamaktır.

– Ek-9’daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 18 yaşından büyükler için uygulanır.

 Ek-9’da yer alan eşyaları yurtdışından almadıysanız, son anda yolcu salonunda bulunan gümrüksüz satış mağazalarından (free shop) alabilirsiniz. Yurtdışından almışsanız bir de bu mağazalardan almanız limitleri aşmanız anlamına gelir.  

2) Hediyelik Eşya

Ek-9’da yer alan eşyalar yolcu başına karşılarında yer alan miktarlarla sınırlı olduğunu belirttik. Bu liste dışında kalan eşyalar yolcu beraberi getirildiği takdirde muafiyet sınırı 430 Avrodur. 

15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 61. maddesine göre hediyelik eşya muafiyeti; Ek-9’da belirtilen eşya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Kurallar:

– Hem 430 Avro’luk yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet hakkı, hem de kişisel eşya muafiyet hakkı her bir yolcu başına Karar eki Ek-9’daki listede yer alan eşya için karşılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır.  Diğer bir ifadeyle, Ek-9’da  yer alan eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir. Ek-9 kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için eşyanın toplam kıymetinin 430 Avro’yu aşmaması gerekmektedir. (2011/39 sayılı Genelge)

Toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen yolcu beraberinde getirilen eşyada, ticari miktar ve mahiyet arz etmemek ve kişisel ve ailevi kullanıma mahsus olmak şartlarının sağlanması halinde muafiyet tanınmaktadır. (2014/2 sayılı Genelge)

– 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

SORU 2: MAKTU VERGİ ÖDENEREK YOLCU BERABERİ GETİRİLEBİLECEK EŞYALAR NELERDİR?

Ek-9’da yer alan eşyalarda kıymet sınırlaması olmadığını, sadece karşılarında yer alan miktar kadar eşya getirilebileceğini, Ek-9 dışındaki eşyalarda ise 430 Avro’luk hediyelik eşya muafiyeti olduğunu belirttik.

Bunun dışında; 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 62. maddesine göre, 430 Avro – 1500 Avro arasındaki mallar için geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

– AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

– Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %30,

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 olarak uygulanır.

Kurallar:

– Tek ve maktu vergiyi ödemek için yolcu kırmızı kapıya yönlenmelidir.

– Eşyalar ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi gerekir.

– Eşyalar yolcu beraberinde gelmelidir.


– Yukarıda anlatıldığı gibi, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430 Avro değerindeki eşya için söz konusudur. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bedeli bu değerlerden yüksekse, 1.500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına (150 ve 430 Avro) isabet eden vergi düşülür. Daha sonra kalan kısım için yukarıda belirttiğimiz tek ve maktu vergi uygulanır.

– Eşya bedelinin 1.500 Avroyu aşması halinde gümrük beyannamesi açılması gerekir.

Okuma Tavsiyesi : Yolcu Muafiyetlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın soru cevaplarına ulaşmak için buraya tıklayın.

KARGO ŞİRKETİ HANGİ EŞYALARI KAPIDA TESLİM EDEBİLİR?