Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
Muharrem DUYMAZ, YYS Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
06.08.2020

YYS sahibi kişiler tarafından verilen beyanlar, yapılan risk analizi sonuçlarına göre yeşil hatta işlem görmektedir.

Ancak her ne kadar YYS sahibi olunsa da yeşil hatta işlem göremeyecek eşyalar da bulunmaktadır. Bunlar tahlile tabi bazı eşyalar ile YYS sahibi kişinin iştigal alanı dışındaki eşyalardır. (Detayları aşağıdaki belirtilen bu eşyalar dışında kalan eşyalar yeşil hatta işlem görebilecektir.)

Tahlile Tabi Bazı Eşyalar

Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğine göre, Gümrük Yönetmeliğinin 196/1. maddesinin (a) ve (ç) bendinde tahlile tabi tutulacağı belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta işlem göremez.

Gümrük Yönetmeliğinin 196/1. maddesinin ilgili bentleri şu şekildedir;

a)  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi,

ç)  İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi.

Yönetmeliğin (a) bendinde belirtilen eşyalarla ilgili olarak şu hususa dikkat etmek gerekmektedir. Bu eşyalar, dökme değil de ambalajlı olması halinde yine yeşil hatta işlem görecektir.

İştigal Alanında Olmayan Eşyalar

Yukarıda belirtilen eşyaların yanı sıra, YYS sahibi firmalar için iştigal alanı konusuna da değinmek yerinde olacaktır. Çünkü ithali yapılacak eşyanın, yeşil hatta veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem görebilmesi için iştigal alanı içinde olması gerekmektedir.

Şirketlerin iştigal alanındaki eşya şöyle ifade edilmiştir;

“Sertifika sahibinin ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle aşağıdaki eşyayı kapsamaktadır:

a) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü girdiyi,

b) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

c) Yönetim ve organizasyon yapısı içerisindeki birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

ç) Faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen satış ve pazarlama işlemlerinde ve yatırım ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşyayı,

d) Faaliyet konusunda belirtilmiş olması halinde, faaliyet konusu kapsamında yurt içi veya yurt dışı satışı gerçekleştirilecek eşyayı.”

Yukarıda belirtilen kapsam haricindeki eşyalar, iştigal alanı dışında olacaktır ve yeşil hatta işlem göremeyecektir.

Sonuç olarak, Gümrük Yönetmeliği 196/1-a, ç bendi kapsamındaki eşya ile iştigal alanı dışında olan eşyaların muayene hatlarının Bilge sistemi tarafından yeşil olarak belirlendiği durumlarda, dilekçe verilerek söz konusu eşyaların sarı/kırmızı hatta işlem görmesi sağlanmalıdır.

Bahse konu eşyaların yeşil hatta işlem gördüğünün sonradan kontrollerde anlaşılması halinde, uyarı yazıları ve sonraki aşamalarda yeşil hattın askıya alınması gibi yaptırımlarla karşılaşılması söz konusu olacaktır.

NotYEŞİL HAT UYGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KURALLAR başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.