Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
02.01.2022

2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ eki Ek:1 sayılı liste kapsamındaki eşyaların “kullanılmış” olarak kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalinin yapılması halinde kısmi muafiyet vergisi hesaplamasında fatura kıymeti mi yoksa tebliğde belirtilen CIF kıymet mi esas alınacak?

Yazımızın konusunu bu sorunun cevabı oluşturmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Görüşü

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarihli 40844740 yazısına göre serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında esas alınacak kıymet hangi usullere göre belirleniyor ise kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınması gereken %3 verginin hesaplanmasında da aynı usullerin esas alınması gerekmektedir.

Buna göre, Tebliğ eki kullanılmış eşyanın kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalinde karşılarında gösterilen birim CIF kıymetin dikkate alınması gerekmekte ve Gümrük Kanunu 234. maddesi uyarınca işlem (cezai işlem) yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

2022/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’den Çıkan Sonuç

Bahse konu Tebliğin “Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi” başlıklı 6/c maddesi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün görüşüne tam zıt yönde bir anlam barındırmaktadır. Tebliğin mezkur maddesine göre kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya geçici ithal edilmiş ise, karşılarında gösterilen CIF kıymete ilişkin kural kati ithalata çevirme esnasında uygulanacaktır. Buradan geçici ithalat esnasında CIF kıymet kuralının uygulanmayacağı sonucu çıkarılabilmektedir

Çelişki

Yukarıda görüldüğü gibi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün görüşü ile Tebliğ 6/c maddesi çelişmektedir. Tebliğ hükmünden rejime giriş esnasında CIF kıymet kuralının uygulanmasına gerek olmadığı anlamı çıkarılırken Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre rejime giriş esnasında CIF kıymet kuralının uygulanması gerekmektedir. Özellikle bu konu tahsil edilecek vergilere, verilecek teminat miktarına ve kati ithalata dönüştürme esnasında tahsil edilecek faize etki etmektedir. Uygulamada, gümrük idareleri Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre hareket etmekte.

İhtilaf yaratılacak bir konu…

KISMİ MUAFİYET – GEÇİCİ İTHALAT – TEMEL İLKELER

GEÇİCİ İTHALATI KATİ İTHALATA DÖNÜŞTÜRME