Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
18.02.2021

Tanım

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 158/1. maddesine göre sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir.

Faaliyet Raporu da bu inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

Örneğin, 15.11.2019 tarihinde YYS almış bir kişi 15.11.2019 – 15.11.2020 tarih aralığına isabet eden döneme ilişkin incelemeyi 15.11.2020 tarihini izleyen 3. ayın sonuna, yani 15.02.2021 tarihine kadar yaptırmak ve raporu tanzim ettirmek zorundadır.

İncelemeyi Kimler Yapabilir? Raporu Kimler Düzenleyebilir?

Bu incelemeyi ve raporu tanzimini sertifika sahibi kendi eliyle yürütebileceği gibi dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir.

Ancak raporu yazan birim veya kişinin;

a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması

Gerekir.

Rapor Gümrük İdaresine Sunulmak Zorunda Mıdır?

Düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır.

Kim Hangi Tür Rapor Düzenleyecek?

İthalat ve ihracat yapan firmalar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 22/A numaralı ekinde bulunan raporu düzenlemek zorundadır.

Taşımacı firmalar ise Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 22/B numaralı ekinde bulunan raporu düzenlemek zorundadır.

Denetimlerde Hangi Konular Önemlidir?

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 22/A ve 22/B numaralı eklerinde bulunan raporlar incelendiğinde, denetimin nerelere yoğunlaşacağını soruların belirlediği anlaşılmaktadır. Fikir vermesi adına GÜMRÜK DENETİMLERİNDE NELER ÖNEMLİ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Rapor Kapsamında İncelenmesi Gereken Beyanname Sayısı Kaç Adet Olmalıdır?

İncelenecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

Taşımacı firmalar tarafından düzenlenecek faaliyet raporlarında transit beyanlarının yeterli sayıda olmaması halinde özet beyanları esas alınır.

Kimler Rapor Düzenlemek Zorunda Değildir?

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve kurumlar ile Bakanlıkça uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyet raporu düzenlenmez.

Denetim Sonucunda Tespit Edilen Hususlarla İlgili Neler Yapılacaktır?

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan 21/2/2020 tarihli değişiklikten önce faaliyet raporları gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine sunuluyordu ve tespit edilen aykırılıklar raporda belirtiliyordu. Bu durumda aykırılıklar idareye bildirilmiş ve indirimli oranlarda ceza uygulanması hakkından yararlanılmış oluyordu.

Ancak yukarıda belirtilen tarihte yapılan değişiklikle faaliyet raporlarının gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine sunulma zorunluluğu kaldırıldığından aykırılıklar raporda belirtilse dahi ayrı bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine bildirim yapılması gerekmektedir.